Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE PUZ

                                        PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

DIN DATA DE 30.06.2017

 

Ca urmare a notificării adresate de NAGY-GAUDI ARPAD ȘI COPROPRIETARII, cu domiciliul în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada DEALULUI, nr. 15, bl.27, et. 1, ap. 14, judeţul Covasna, privind ÎNTOCMIRE PUZ – ZONĂ LOCUINȚE II - STR. PĂDURII, propus a fi amplasat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. PĂDURII, nr. F.N., extravilan, judeţul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 3817/20.06.2017, în baza:

- Art. 14 din OUG nr. 1/2017, privind înființarea Ministerului Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- HG nr. 19 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative;

- H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M. şi a instituţiilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe (*actualizată*);

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

 

- ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 30.06.2017 la sediul APM Covasna ( proces-verbal nr 17):

- având în vedere că planul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

- în conformitate cu prevederile art. 5 alin (3) pct. a). corelat cu art. 1, pct. a) şi c) al anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,

 

D e c i d e:

 

Planul urbanistic zonal “ÎNTOCMIRE PUZ ZONĂ LOCUINȚE II – STR. PĂDURII”, propus a fi amplasat în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada PĂDURII, nr. F.N., extravilan, judeţul Covasna, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

 – conform PUG aprobat terenul se află în extravilan, la nord de intravilanul aprobat, în spatele caselor de pe str. Pădurii. Acesta se învecinează cu o zonă de locuințe individuale. Terenul este prevăzut a fi introdus în intravilan ca zonă de locuințe. La vest, dincolo de drumul existent, terenul este lotizat și prevăzut a fi parțial introdus în intravilan tot ca zonă de locuințe.

 

Terenul este în proprietatea inițiatorilor cu folosința actuală de pășune.

Obiectivul principal prevede realizarea unei zone rezidențiale, cu regim de înălțime P+M cu sau fără demisol/subsol al clădirilor, respectiv 6 case de locuit unifamiliale, prin adaptarea PUG la situația concretă din teren, atât din punct de vedere al tipurilor de activitate cât și a structurii proprietăților. Lotul ce face obiectul studiului are o suprafață de 5000 mp și este în proprietatea inițiatorilor conform C.F. nr. 30911.

Loturile vor beneficia de amenajări de teren pentru agrementarea cadrului amenajat, parcaje publice pentru autoturisme, trotuare de acces, alei de incintă, zone verzi publice, curți și grădini private amenajate. Aliniamentul se va stabili astfel încât să se asigure o compoziție ordonată și controlată, se va determina spațiul edificabil. Spațiile libere de construcții și amenajări vor fi amenajate ca spații verzi. Se va asigura acces auto şi pietonal în interiorul amplasamentului. Nu există cursuri de apă în apropiere.

Vecinătățile sunt :

  • est: drum ce face legătura cu str. Pădurii;
  • vest: drum ce face legătura cu str. Pădurii;
  • sud: limita intravilan aprobat, zona locuințe individuale;
  • nord: teren arabil în extravilan;

Indici de ocupare a terenului: POT maxim = 40,00%,

 CUT maxim = 0,7;

Accesul în zona reglementată se va face de pe două drumuri paralele ce fac legătura cu str. Pădurii. Drumurile existente vor fi modernizate conform profilului stradal propus. În zona nordică se va realiza o stradă ce va lega cele două străzi existente și va asigura accesul la loturile individuale. Drumul nou creat va avea un carosabil de 7m, trotuar pe o parte și o rigolă pentru colectarea apelor pluviale. Dacă pe viitor se va realiza rețea de ape meteorice fasiile alocate rigolelor vor deveni spații verzi.

Se vor asigura câte 2 spații de parcare în fiecare incintă.

Se va asigura posibilitatea de acces pentru autoutilitare salvări, poliţie, pompieri, altele. 

Construcțiile propuse vor valorifica panta terenului. Se vor crea pante adecvate pentru scurgerea apelor meteorice.                      

Asigurare utilităţi:

- alimentarea cu apă potabilă - se va face în etapa finală prin racord la rețeaua publică de pe strada Pădurii. Având în vedere că momentan nu se poate asigura presiunea necesară, până la soluționarea problemei se admite realizarea de puțuri săpate individuale sau comune pentru mai multe case. Odată ce vor fi îndeplinite condițiile de racordare la rețeaua publică casele vor fi racordate la aceasta pe cheltuiala proprietarilor. Presiunea din rețeua stradală existentă nu este acoperitoare pentru această zonă. Necesarul de apă numai pentru consumul menajer în zona studiată se va putea asigura prin executarea de puțuri săpate pentru un consumator sau pentru 2 consumatori;

După executarea rețelei stradale fiecare consummator se va putea racorda la rețeaua stradală.

- canalizarea menajeră - se va realiza prin racordare la rețeaua de canalizare menajeră stradală amplasată până în dreptul ultimului consumator, executată cu conducte din PVC-KG având Dn-250 mm;

- asigurarea agentului termic - în zonă nu există rețele de alimentare cu gaz;

- energia electrică - se va face din rețeaua de distribuție existentă în zonă pe baza soluției oferite de firma furnizoare. Racordarea la rețea nu este posibilă în mod direct, aceasta se va face pe baza unei documentații întocmite de o firmă abilitată în acest sens, cu avizul de la Electrica S.A.;

- deșeurile menajere - vor fi colectate în containere închise amplasate în incinte și golite periodic pe baza contractului cu unitățile specializate;

- apele meteorice - pe strada Pădurii nu există rețea de canalizare pluvială. Colectarea apelor meteorice de pe partea carosabilă se va putea face prin rigole deschise conduse către str. Pădurii echipată și ea tot cu rigole deschise.

Apele meteorice colectate de pe acoperișuri sunt ape convențional curate, colectate prin jgheaburi și burlane și deversate în fiecare incintă.

b)gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele: nu este cazul.

c)relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile: planul va contribui la modernizarea şi dezvoltarea zonei;

d)problemele de mediu relevante pentru plan sau program : organizarea circulației, echiparea edilitară a terenului;

e)relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu: încadrarea planului a fost efectuată în baza etapelor procedurale din evaluarea strategică de mediu (SEA);

2.Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a)probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: nu vor fi efecte semnificative;

b)natura cumulativă a efectelor: terenul se află în extravilan, la nord de intravilanul aprobat, în spatele caselor de pe str. Pădurii, municipiul Sfântu Gheorghe.

c)natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul.

d)riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): nu este cazul;

e)mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate):Planul propus, cu o suprafaţă totală de 5000 m2, se află în extravilan, în spatele caselor de pe str. Pădurii, municipiul Sfântu Gheorghe, terenul fiind prevăzut a fi introdus în intravilan ca zonă de locuințe.

f)valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul;

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: în faza de implementare se vor respecta standardele şi normativele în vigoare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv : nu este cazul;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: Amplasamentul se situează în afara siturilor Natura 2000 din județ. Pe amplasament nu există dotări turistice.

Obligaţiile titularului:

- solicitarea şi obținerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 388/12.09.2016, emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acestea;

 in cadrul sedintei CSC al APM Covasna din data de 30.06.2017 s-a solicitat titularului obtinerea de avize/puncte de vedere dupa caz din partea DSP Covasna si SGA Covasna;  

- respectarea cu stricteţe a limitelor amplasamentului şi a zonelor funcţionale precizate în documentaţie;

-  respectarea OUG 34/2013 privind pajistile permanente (pasuni si fanete);

- să ia masuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care să-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, în vederea punerii în valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

- respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (*actualizată*);

- respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor HG nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;

- respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunţurile privind depunerea solicitării de emitere a avizului de mediu, publicate în ziarele Observatorul de Covasna în data de 07.06.2017 şi 09.06.2017;

- Anunț public privind decizia etapei de încadrare afișat pe site-ul APM Covasna http://apmcv.anpm.ro;

- Proiectul Deciziei etapei de încadrare se va publica pe pagina proprie de internet a APM Covasna http://apmcv.anpm.ro;

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Documentaţia care a stat la baza emiterii avizului de mediu a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

 

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu – APM Covasna.

 

Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu.

 

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz constituie contravenţie şi se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

 

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna. Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                          Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                      ing.Ghican Oana Elena