Back

PROIECTE DECIZIE A ETAPEI DE ÎNCADRARE PUD

 

PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

din 16.05.2018

 

Ca urmare a notificării adresate de GYERGYAI ATTILA si GYERGYAI NOEMI, cu domiciliul în comuna Mereni, satul Mereni, nr.235, județul Covasna, privind Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu ”Anexa gospodareasca”, amplasat în intravilanul comunei Mereni, satul Mereni, nr. 242/A,judetul Covasna,  înregistrată la APM Covasna cu nr. 2254 din 17.04.2018,

În baza:

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.1/2017,ce prevede infintarea Ministerului Mediului

- H.G. 19/17.01.2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

- O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările utlerioare;

- H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- O.U.G. nr. 57/2007 (*actualizată*) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ord. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- decizia luată în urma ședinței CSC din data de 27.04.2018;

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

- ca urmare a consultării autorităților participante în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 27.04.2018 la APM Covasna;

- în conformitate cu prevederile art. 5. alin (3) pct. a) și a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

- în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;

 

D e c i d e:

 

Planul Urbanistic de Detaliu ” Anexa gospodareasca ”, amplasat în intravilanul comunei Mereni, satul Mereni, nr. 242/A, judetul Covasna, titular Gyergyai Attila si Gyergyai Noemi, nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluare adecvată și se va supune adoptării fără aviz de mediu.

 

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

Descrierea planului:

Proiectul de fata propune realizarea unei anexe gospodaresti care sa adaposteasca cateva cotete pentru pasari de curte, porci, iepuri si alte animale mici de casa. Organizarea incintei de locuit: exista in momentul de fata  o cladire de locuit  realizata in baza autorizatiei de construire in anul 2014. Terenul de amplasament este in suprafata de 1913 mp, din care suprafata construita la sol este de 107mp,cladire de locuit cu regim S+P+M. Accesul este posibil de pe strada Baska situata in partea de sud a terenului. Constructia anexei se va amplasa la nord fata de cladirea de locuit si va avea regim de inaltime parter si mansarda care se va folosi pentru depozitarea de materiale. Suprafata construita la sol preconizata a anexei este de 120 mp, iar suprafata desfasurata este de 200 mp.H maxim la cornisa este de 5 m, iar H maxim la coama de 10 m..In zona studiata nu s-au inregistrat de-a lungul timpului terenuri degradate. La noile constructii pe amplasament se va urmari ca umpluturile de pamant sa fie compensate de sapaturi. Plantatii de spatii verzi se vor realiza in interiorul incintei.Deoarece terenul este in panta de cca 12% se vor realiza ziduri si parapete de sprijin pentru fixarea terenului.

Terenul avut în vedere este identificat cu nr. top 487,488 ,are o suprafaţă totala de 1913 mp, fiind în proprietatea titularilor Gyergyai Attila si Gyergyai Noemi  si figureaza in CF nr.23188 comuna Mereni .

Indici de ocupare a terenului:

Sunt propuşi următorii indicatori urbanistici:

POT maxim = 11,86% 

CUT maxim = 0,24;     

Accesul:

Accesul carosabil  la amplasament se realizeaza de pe latura de sud a incintei, de pe strada Baksa, strada care deserveste mai multe loturi de case pe partea de nord si de sud a acesteia.

Asigurarea utilităților:

Anexa gospodareasca nu are nevoie de utilitati special. Se poate racorda la utilitatile deja existente pe teren daca va fi cazul.

Deşeurile menajere se vor colecta containerizat şi depozita în spaţiile amenajate din zonă.

 

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele:

Vecinătățile amplasamentului sunt constituite la nord de un drum public local, la est si vest proprietati particulare,  pe latura de sud fiind strada Baska de acces.

c) relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:

Planul propune reglementarea amplasamentului din punct de vedere urbanistic prin P.U.D. in temeiul legii 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare avand in vedere faptul ca la nivelul localitatii Mereni nu exista P.U.G. valabil si un exista  P.A.T.J.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program:

Problemele de mediu relevante pentru plan sunt următoarele: echiparea cu utilităţi a amplasamentului de aşa manieră încât să nu impieteze asupra factorilor de mediu, folosind instalaţii, echipamente şi utilaje ale căror caracteristici sunt compatibile cu normele de protecţia mediului.

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu:

Nu este cazul.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: efecte nesemnificative

b) natura cumulativă a efectelor: nu este cazul

c) natura transfrontieră a efectelor: Nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): Construcțiile prevăzute vor respecta reglementările propuse prin plan.

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): Planul propus se referă la o zonă aflată în intravilanul localităţii Mereni, în suprafaţă de 1913 mp . Planul propune un grad maxim de ocupare a terenului de 11,86%.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: distanţa faţă de obiectivele de interes cultural sunt mari, nu pot fi afectate.

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: Atât în faza de construcție, cât și în faza de funcționare a obiectivelor propuse se vor respecta standardele și normativele în vigoare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv: nu este cazul

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: proiectul în sine nu are un efect asupra acestor zone.

Obligațiile titularului:

 • Solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor la faza PUD indicate în Certificatul de Urbanism nr. 544 din 13.10.2017, emis de Consiliul Judetean Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;
 • în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit al APM Covasna din data de  27.04.2018 a fost solicitat titularului obtinerea aviz/ punct de vedere  dupa caz din partea  DSP Covasna ;
 • Respectarea legislației de mediu în vigoare.
 • Să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:
  • O.U.G. 195/2005 (*actualizată*) privind protecția mediului;
  • O.U.G. nr. 57/2007 (*actualizată*) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
  • Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor
  • Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
  • se vor respecta prevederile HG nr. 188 / 2002, modificată prin HG 352 / 2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
  • Legea nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.
 • În perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;
 •  

Informarea și participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunţurile privind inițierea PUD, publicate în ziarul Mesagerul de Covasna în data de 09.03.2018 şi 12.03.2018;

- Convocatorul nr. 2402/24.04.2018 transmis către membrii CSC privind participarea la ședința din data de 27.04.2018;

- Procesul verbal al şedinţei CSC nr.15/27.04.2018;

- Anunţul public privind decizia etapei de încadrare şi proiectul deciziei afisat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) din data 16.05.2018;

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Documentaţia a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări sau este revizuit, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea conditiilor prezentului aviz constituie contraventie si se pedepseste  conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE,

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                     Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                 Ing.Bote Daniela