Buletine calitate aer

Bz DB_08.02.2018

Bz DB_07.02.2018

Bz DB_06.02.2018

Bz DB_05.02.2018

Bz DB_04.02.2018

Bz DB_03.02.2018

Bz DB_02.02.2018

Bz DB_01.02.2018

Bz DB_31.01.2018

Bz DB_30.01.2018

Bz DB_29.01.2018

Bz DB_28.01.2018

Bz DB_27.01.2018

Bz DB_26.01.2018

Bz DB_25.01.2018

Bz DB_24.01.2018

Bz DB_23.01.2018

Bz DB_22.01.2018

Bz DB_21.01.2018

Bz DB_20.01.2018

Bz DB_19.01.2018

Bz DB_18 01 2018

Bz DB_17.01.2018

Bz DB_16.01.2018

Bz DB_15.01.2018

Bz DB_14.01.2018

Bz DB_13.01.2018

Bz DB_12.01.2018

Bz DB_11.01.2018

Bz DB_10.01.2018

Bz DB_09.01.2018

Bz DB_08.01.2018

Bz DB_07.01.2018

Bz DB_06.01.2018

Bz DB_05.01.2018

Bz DB_04.01.2018

Bz DB_03.01.2018

Bz DB_02.01.2018

Bz DB_01.01.2018