Buletine calitate aer

Bz DB_31.07.2021

Bz DB_30.07.2021

Bz DB_29.07.2021

Bz DB_28.07.2021

Bz DB_27.07.2021

Bz DB_26.07.2021

Bz DB_25.07.2021

Bz DB_24.07.2021

Bz DB_23.07.2021

Bz DB_22.07.2021

Bz DB_21.07.2021

Bz DB_20.07.2021

Bz DB_19.07.2021

Bz DB_18.07.2021

Bz DB_17.07.2021

Bz DB_16.07.2021

Bz DB_15.07.2021

Bz DB_14.07.2021

Bz DB_13.07.2021

Bz DB_12.07.2021

Bz DB_11.07.2021

Bz DB_10.07.2021

Bz DB_09.07.2021

Bz DB_07.07.2021

Bz DB_08.07.2021

Bz DB_06.07.2021

Bz DB_05.07.2021

Bz DB_04.07.2021

Bz DB_03.07.2021

Bz DB_02.07.2021

Bz DB_01.07.2021