Despre Autorizaţia Integrată de Mediu

DESPRE AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU

autorizaţie integrată de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu informarea prealabilă a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator

 

Mai 2023: a fost publicată Legea nr. 141 din 24 mai 2023, pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale. (A se vedea prevederile Art. 73ˆ2)

Aprilie 2023: a fost publicată LEGEA nr. 17 din 6 ianuarie 2023 pentru aprobarea, cu modificări și completări, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor (A se avea în vedere termenul prevăzut conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, Art. 34 alin. (5): Unităţile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sunt obligate să depună la autoritatea competentă pentru protecţia mediului documentaţia completată conform prevederilor alin. (2) şi să solicite revizuirea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu până la data de 1 februarie 2024.)

Iulie 2021: Comunicat privind Tarifele pentru revizuirea/actualizarea autorizației de mediu / autorizației integrate de mediu 

Mai multe....

 

 

Modalitatea de obţinere a Autorizaţiei Integrate de Mediu (AIM)

 

  • Categoriile de activităţi industriale pentru care este obligatorie obţinerea autorizaţiei integrate de mediu, sunt prevăzute în Anexa 1 din Legea nr. 278/2013 
  • În vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu titularii activităţilor/operatorii au obligaţia să depună la sediul autorităţii judeţene pentru protecţia mediului (APM Dolj), următoarele: 

a) formularul de solicitare, întocmit conform modelului din Anexa nr. 1 ();
b) raportul de amplasament, întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 36/2004;
c) dovada publicării anunţului privind depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu;
d) dovada achitării tarifului pentru verificare/analiza preliminară a solicitării depuse.

Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu şi raportul de amplasament se depun în trei exemplare pe suport hârtie şi un exemplar pe suport electronic.

Modele de anunţuri publice (titular):

Sus

Participarea publicului în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

- Publicul are dreptul să prezinte în scris sau verbal comentariile asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, în termen de 30 de zile de la depunerea solicitării.
- Autorităţile pentru protecţia mediului organizează dezbateri publice asupra documentaţiilor de solicitare a autorizaţiilor integrate de mediu.
- Comentariile justificate ale publicului vor fi consemnate în procesul-verbal al dezbaterii publice, pot fi depuse/trimise în scris la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului sau pot fi transmise prin poştă electronică.

Poate fi refuzat accesul publicului la următoarele informaţii:
a) procesele-verbale (lucrările) autorităţii publice confidenţiale, unde confidenţialitatea este asigurată prin lege;
b) documentele privind relaţii internaţionale, securitatea publică sau apărarea naţională;
c) informaţiile industriale sau comerciale, când confidenţialitatea este asigurată prin reglementări la nivel naţional ori local pentru a proteja interese economice legitime, inclusiv interesul în menţinerea confidenţialităţii datelor statistice şi a taxelor;
d) drepturile de proprietate intelectuală;
e) datele personale şi/sau dosarele confidenţiale referitoare la personal, când persoana nu consimte să dezvăluie publicului aceste informaţii şi când confidenţialitatea este asigurată prin reglementări la nivel naţional sau local.

Refuzul accesului la informaţiile menţionate la alin. (1) se va realiza conform legislaţiei în vigoare.

Sus

 

Revizuirea unei Autorizaţii integrate de mediu

Documente necesare solicitării de revizuire AIM:

  • mai 2023: a fost publicată Legea nr. 141 din 24 mai 2023, pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale. (A se vedea prevederile Art. 73ˆ2)
  • aprilie 2023: a fost publicată LEGEA nr. 17 din 6 ianuarie 2023 pentru aprobarea, cu modificări și completări, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor (A se avea în vedere termenul prevăzut conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, Art. 34 alin. (5): Unităţile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sunt obligate să depună la autoritatea competentă pentru protecţia mediului documentaţia completată conform prevederilor alin. (2) şi să solicite revizuirea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu până la data de 1 februarie 2024.)

Sus

 

Transferul unei Autorizaţii Integrate de Mediu

Orice transfer de act de reglementare se va supune, în prealabil, aplicării Art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

La transferarea totală sau parţială a autorizaţiei integrate de mediu, este necesară depunerea unei solicitări comune în acest sens, împreună cu titularul propus pentru transfer. Prin urmare, orice transfer necesită o aprobare prealabilă, în conformitate cu prevederile O.M. nr. 36/2004

Pentru transferul autorizaţiei integrate de mediu, noul titular are obligaţia să declare că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă Autorizaţia integrată de mediu

Dacă autorizaţia integrată de mediu este emisă cu plan de acţiuni, acesta trebuie semnat de noul titular cu menţiunea că-şi însuşeşte toate condiţiile şi termenele din planul de acţiuni

Actele necesare transferului autorizaţiei integrate de mediu sunt cele prevăzute în Anexa 1 ()

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile mai sus menţionate, autorizaţia integrată de mediu nu se poate transfera, instalaţia fiind supusă unui proces de autorizare.

Sus

 

Aplicarea vizei anuale

Sus

 

Cele mai bune practici BAT/BREF

cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său:

a) tehnicile se referă deopotrivă la tehnologia utilizată şi modul în care instalaţia este proiectată, construită, întreţinută, exploatată, precum şi la scoaterea din funcţiune a acesteia şi remedierea amplasamentului, potrivit legislaţiei în vigoare;
b) disponibile se referă la acele cerinţe care au înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor în sectorul industrial respectiv, în condiţii economice şi tehnice viabile, luându-se în considerare costurile şi beneficiile, indiferent dacă aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel naţional, cu condiţia ca aceste tehnici să fie accesibile operatorului;
c) cele mai bune - se referă la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea în ansamblu a unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său.

Documente utile:

TRATARE DEȘEURI

 

CREȘTEREA PĂSĂRILOR ȘI PORCILOR

 

INSTALAȚII MARI DE ARDERE

 

INDUSTRIE ALIMENTARĂ

 

GAZE REZIDUALE DIN SECTORUL CHIMIC

Lista documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile BREF poate fi accesată la următoarele adrese:

Sus

 

Raportul Anual de Mediu

Sus

 

  • Lista tarifelor aferente procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu sau revizuirea/actualizarea acesteia (diverse etape):
Procedură Tarif procedură (lei)
Analiza preliminară a documentaţiei, realizată de către autorităţile publice pentru protecţia mediului 1000
Analiza propriu-zisă a documentaţiei de susţinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu 5000
Revizuirea/actualizarea autorizaţiei integrate de mediu 2500

Plata tarifelor se face în contul APM DOLJ (CUI 4332444) nr. RO43TREZ2915032XXX000312, deschis la TREZORERIA CRAIOVA. 

Taxa pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu în cuantum de 100 lei va fi achitată în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Sus