Despre avizul de mediu

DESPRE AVIZUL DE MEDIU

avize de mediu emise de autoritatea competentă pentru protecţia mediului:

a) avizul de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării;;
b) avizul de mediu pentru produse de protecţie a plantelor, respectiv pentru autorizarea îngrăşămintelor - act administrativ emis de autoritatea competentă de implementare pentru protecţia mediului, prin compartimentul cu atribuţii în domeniul respectiv, necesar în procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor şi, respectiv, de autorizare a îngrăşămintelor;
c) aviz Natura 2000 - act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică în planul sau programul supus adoptării.

 

Documente necesare la depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu:

 • Notificare, întocmitã conform modelului din Ord. nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluãrii de mediu pentru planuri şi programe:

 

 • Memoriu (PUD/PUZ/PUG, alte planuri/programe)
 • Avizul prealabil de oportunitate al Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului (pentru PUZ-uri)
 • Planşe: încadrare în zonã, situaţie existentã şi situaţia propusă - reglementãri, zonificare funcţionalã, echipare edilitarã etc.
 • Tarif reprezentând parcurgerea etapei de încadrare Cf. Ord. 890/16.06.2009 - 500 lei

 

 • Anunţ public decizie încadrare
  • a) adoptare fără aviz de mediu
   •  Model anunţ

    Dacă în termen de 10 zile calendaristice nu există observaţii sau contestaţii din partea publicului, APM Dolj va emite decizia finală.

  • b) cu evaluare de mediu

   • Model anunţ

    Dacă în termen de 10 zile calendaristice nu există observaţii sau contestaţii din partea publicului, APM Dolj va emite decizia finală.

 

 • CONŢINUTUL-CADRU AL RAPORTULUI DE MEDIU

Informaţiile care trebuie furnizate, conform H.G.nr 1076/2004, art. 19 alin. (4), sunt următoarele:

1. expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale ale planului sau programului, precum şi a relaţiei cu alte planuri şi programe relevante;

2. aspectele relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării planului sau programului propus;

3. caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ;

4. orice problemă de mediu existentă, care este relevantă pentru plan sau program, inclusiv, în particular, cele legate de orice zonă care prezintă o importanţă specială pentru mediu, cum ar fi ariile de protecţie specială avifaunistică sau ariile speciale de conservare reglementate conform O.U.G. nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001;

5. obiectivele de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional, care sunt relevante pentru plan sau program şi modul în care s-a ţinut cont de aceste obiective şi de orice alte consideraţii de mediu în timpul pregătirii planului sau programului;

6. potenţialele efecte (aceste efecte trebuie să includă efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative) semnificative asupra mediului, inclusiv asupra aspectelor ca: biodiversitatea, populaţia, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectonic şi arheologic, peisajul şi asupra relaţiilor dintre aceşti factori;

7. posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii, în context transfrontieră;

8. măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării planului sau programului;

9. expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese şi o descriere a modului în care s-a efectuat evaluarea, inclusiv orice dificultăţi (cum sunt deficienţele tehnice sau lipsa de know-how) întâmpinate în prelucrarea informaţiilor cerute;

10. descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului sau programului, în concordanţă cu art. 27;

11. un rezumat fără caracter tehnic al informaţiei furnizate conform prevederilor prezentei anexe.