Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Amenajament silvic al O.S. Perișor)

Anunț privind decizia etapei de încadrare
11.09.2018

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Perişor – U.P.I Verbicioara, UP III Târnava, UP IV Fântânele: planul nu necesită evaluare de mediu şi nici evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 800 -1600 şi vineri 800-1400 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova sau pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj (Fax: 0251419035, e-mail; office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media.

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei  privind procedura de evaluare adecvată.

- suprafaţa ce face obiectul planului se suprapune cu zone incluse în Sit Natura 2000 şi anume ROSCI0202 Silvostepa Olteniei

- punctul de vedere al compartimentului Biodiversitate APM Dolj Nr.7948/27.06.2018,

- Aviz Nr.8/09.07.2018 – Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj - în calitate de custode al ariei naturale protejate ROSCI0202 Silvostepa Olteniei

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura evaluării de mediu sunt următoarele:

- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004 planul se încadrează la art. 5alin.(2), lit. b,

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului și urbanism și stabilește cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, dar ăn urma analizei obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidențiate efecte potențial semnificative asupra mediului,

- în urma anunțurilor publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au înregistrat la APM Dolj observații/propuneri din partea publicului.