Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Captarea, distribuția, colectarea și epurarea apelor - Călărași - COMPANIA DE APĂ OLTENIA)

Decizie nr. 7944 /13.09.2018  

 

Urmare a cererii adresate de către COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.133, judeţul Dolj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr. 7944/19.06.2018 şi a completărilor înregistrate la A.P.M. Dolj cu nr. 11050/23.08.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea Cod CAEN 3600 – "Captarea, tratarea şi distribuţia apei" şi cod CAEN 3700 – "Colectarea şi epurarea apelor uzate", în comuna Călăraşi, str. Izvorului, nr.16, judeţul Dolj (Staţia de captare, tratare şi pompare apă Călăraşi), judeţul Dolj – punct de lucru.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, APM Dolj eliberează autorizaţia de mediu.

Descarcă Decizia

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.