Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Producție fețe încălțăminte - Craiova - DERMA LUX SCM)

Decizie nr. 12861/07.11.2018

 

Urmare a cererii adresate de către Societate Cooperativa Mesteșugărească Derma Lux SCM cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea București, nr. 7, Bl. U2, sc. 1, et. 1, judeţul Dolj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr. 12861/08.10.2018, şi a clarificărilor nr. 13754/30.10.2018, în baza OUG 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a HG 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, a HG 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, a OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de: "Producţie feţe încălţăminte", cod CAEN rev. 2: 1520, conform Ordinului INS 337/2007, la punctul de lucru din municipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr. 1B, judeţul Dolj.

  Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile Ordinului MMDD nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, în lipsa observaţiilor publicului, APM Dolj eliberează autorizaţia de mediu.

Descarcă Decizia

Descarcă Proiectul AM

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.