Back

Anunț final privind decizia etapei de încadrare (PUZ Ansamblu rezidențial - Craiova - SC VALLETTA VILLAS)

ANUNŢ PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
10.06.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare a versiunii a doua a planului „Elaborare PUZ in vederea modificării funcțiunii din zona industrială în zonă mixtă locuințe și servicii, în vederea realizării unui ansamblu rezidențial 2S+P+5-6 retras” –  jud. Dolj, mun. Craiova, str. Alexandru Macedonski, nr. 71, titular SC VALLETA VILLAS reprezentată prin imputernicit Marcea Marcel - planul nu se supune  evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare  poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova/site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj  (fax: 0251.419.035, e–mail: office[@]apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, neexistând un impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar din care face parte;

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe planul se încadrează la art. 5, alin.(3), lit. a,

- în urma anunţurilor publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au înregistrat la APM Dolj observaţii/propuneri din partea publicului.