Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Operațiuni de mecanică generală - Craiova - RADUCANU ADELAIDA-NICOLETA I.I.)

Decizie nr. 3233/22.11.2021

 

Urmare cererii adresate de către RADUCANU ADELAIDA-NICOLETA Întreprindere Individuală, cu sediul în comuna Pieleşti, str. Calea  București, nr. 115/1, județul Dolj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr. 3233/04.03.2020 şi completărilor nr. 4702/02.04.2020 şi 4118/14.09.2021, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activităţile clasificate conform cod CAEN-Rev.2 cod 2562- Operaţiuni de mecanică generală, conform Ordinului INS 337/2007, activităţi care se desfăşoară la punctul de lucru din municipiul Craiova, str. Drumul Industriilor, nr. 24A, judeţul Dolj.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, în lipsa observaţiilor din partea publicului, APM Dolj eliberează autorizaţia de mediu.

Descarcă Decizia

Descarcă Proiectul AM

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.