Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Comercializare carburanți - Craiova - SC DENISSON ENERGY)

Decizie nr. 5093/15.11.2023

 

Urmare cererii adresate de către SC DENISSON ENERGY SRL, cu sediul în comuna Şelimbăr, str. Aleea Monumentului, nr.1, judeţul Sibiu, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr. 5093/28.09.2023 şi a completărilor nr. 9837/31.10.2023, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activităţile clasificate conform cod CAEN-Rev.2 la cod CAEN 4730 – Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, conform Ordinului INS 337/2007, activităţi care se desfăşoară la punctul de lucru din municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr.115A, județul Dolj.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, în lipsa observaţiilor din partea publicului, cu condiţia prezentării autorizaţiei de securitate la incendiu, APM Dolj eliberează autorizaţia de mediu.

Descarcă decizia

Descarcă proiectul AM

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.