Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Amenajament UP II Arhiepiscopia Craiovei - U.A.T. Bratovoiești - MITROPOLIA OLTENIEI)

Anunț privind decizia etapei de încadrare
10.07.2018   

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru „Amenajamentul UP II Arhiepiscopia Craiovei”, ce se află pe raza U.A.T Bratovoiești, județul Dolj, titular Mitropolia Olteniei- Arhiepiscopia Craiovei - planul nu necesită evaluare de mediu şi nici evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni- joi între orele 800 -1630 şi vineri 800-1400 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova sau pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj (fax: 0251419035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media.

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei privind procedura de evaluare adecvată.

- suprafaţa ce face obiectul planului se suprapune cu zone incluse în Sit Natura 2000 şi anume ROSCI0045 Coridorul Jiului şi ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre;

- punctul de vedere al compartimentului CFM-Biodiversitate nr. 6536/05.06.2018;

- Aviz Nr. 24/29.06.2018 – Consiliul Judeţean Dolj- Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, în calitate de administrator al ariilor naturale protejate ROSCI0045 și ROSPA0023 Confluența Jiu- Dunăre;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura evaluării de mediu sunt următoarele:

- conform prevederilor HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi ale Ordinului 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG 1076/2004  planul se încadreaza la art. 5, alin.(2), lit. b;

- amenajamentul nu propune lucrări care fac obiectul aplicării prevederilor H.G. 445/2009, respectiv anexa 2 lit. d , împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră sau defrişarea în scopul schimbării destinaţiei terenurilor.

- lucrările propuse a se realiza nu au impact semnificativ asupra obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă și nu este necesară elaborarea Studiului de evaluare a impactului proiectului asupra corpurilor de apă conform adresei nr. 9694/CP/18.06.2018 emisă de Administrația Bazinală de Apă Jiu;

- în urma anunțurilor publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au inregistrat la APM Dolj observații/propuneri din partea publicului.