Back

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale; Operaţiuni de mecanică generală; Repararea echipamentelor electrice, articolelor din metal, maşinilor; Depozitări - Brădeşti-Morăreşti - J. CHRISTOF E&P SERVICES)

Decizie nr. 1386/22.11.2021

 

Urmare cererii adresate de către J.Christof E&P Services SRL, cu sediul în comuna Brazi, sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr.49A, judeţul Prahova, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr. 1386/01.04.2021 și a completărilor nr. 3814/30.08.2021 şi 4506/05.10.2021, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatăţile clasificate conform cod CAEN-Rev.2 cod CAEN 0910 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale, 2562 - Operaţiuni de mecanică generală, 3314 - Repararea echipamentelor electrice, 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal, 3312 - Repararea maşinilor şi 5210 - Depozitări, conform Ordinului INS 337/2007, activităţi care se desfăşoară la punctul de lucru din com. Brădeşti, sat Morăreşti, Parc Industrial 1-6 Brădeşti, judeţul Dolj.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, în lipsa observaţiilor din partea publicului, APM Dolj eliberează autorizaţia de mediu.

Descarcă Decizia

Descarcă Proiectul AM

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.