Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Comercializare carburanți și combustibili - Brădești - SELIDA GAS SRL)

Decizie nr. 4610/17.06.2024

 

Ca urmare a cererii adresate de către Selida Gas SRL cu sediul în municipiul Craiova, str. George Fotino, nr. 22, bl. 5, sc. 1, ap. 18, judeţul Dolj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr. 4610/06.09.2023 şi a completărilor nr. 5213/05.10.2023 şi nr. 2945/16.05.2024, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru cod CAEN rev. 2: 4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate şi 4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate, conform Ordinului INS 337/2007, ce se desfăşoară la punctul de lucru din comuna Brădeşti, sat Brădeşti, str. Mihai Viteazul, nr. 75, (T80/1, P9, 8, 7), judeţul Dolj.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile  Ordinului MMDD 1798/2007 pentru  aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, în lipsa observaţiilor publicului, APM Dolj eliberează autorizaţia de mediu.

Descarcă decizia

Descarcă proiectul AM

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.