Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Transportul și distribuția apei - Malu Mare - COMPANIA DE APĂ OLTENIA)

Decizie nr. 17559/14.01.2020

 

Ca urmare a cererii adresate de către Compania de Apă Oltenia SA cu sediul în str. Brestei, nr. 133, municipiul Craiova, județul Dolj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr. 17559/12.11.2019, a completărilor înregistrate cu nr. 18937/12.12.2019, în baza OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, a OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru TRANSPORTUL ŞI DISTRIBUŢIA APEI ÎN COMUNA MALU MARE, SATELE MALU MARE ŞI PREAJBA, cod CAEN rev. 2: 3600 conform Ordinului INS 337/2007, ce se desfăşoară la punctul de lucru din județul Dolj, comuna Malu Mare, satele Malu Mare și Preajba.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile Ordinului MMDD nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, în lipsa observaţiilor publicului, APM Dolj eliberează autorizaţia de mediu.

Descarcă Decizia

Descarcă Proiectul AM

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.