Back

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Restaurante - Podari-Branişte - SC DUMBRAVA PLOPULUI)

Decizie nr. 7569/23.02.2021

 

Urmare a cererii adresate de către SC DUMBRAVA PLOPULUI SRL, cu sediul social și punctul de lucru în comuna Podari, sat Braniște, str. Calafatului, nr. 70, județul Dolj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr.7569/22.06.2020, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea cod CAEN 5610 - Restaurante, conform Ordinului INS 337/2007.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

- Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru  aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, A.P.M. Dolj eliberează autorizaţia de mediu, în lipsa observațiilor justificate din partea publicului.

Descarcă Decizia

Descarcă Proiectul AM

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

-           Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.