Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Colectare deșeuri nepericuloase - Craiova - SC SEMA ECO PREST)

Decizie nr. 7470/ 10.07.2018

 

Urmare a cererii adresate de către SC SEMA ECO PREST SRL, cu sediul în municipiul Craiova, str. Marinei, nr. 64, județul Dolj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr. 7470/07.06.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de: "Colectare deșeuri nepericuloase" - cod CAEN: 3811conform Ordinului INS 337/2007, desfășurată în municipiul Craiova, str. Calea Dunării, nr. 16, judeţul Dolj.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, APM Dolj eliberează autorizaţia de mediu, în lipsa observațiilor din partea publicului.

Descarcă Decizia

Descarcă Proiectul AM

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.