Back

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUZ Construire agropensiune - Coţofenii din Dos - SC PET PERS INVEST)

Anunţ
13.06.2018

 

APM Dolj cu sediul str. Petru Rareş nr.1, Craiova, judeţul Dolj, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru Planul Urbanistic Zonal pentru introducere în intravilan şi construire agropensiune parter, în comuna Coţofenii din Dos, T54, P865,866, judeţul Dolj, titular SC PET PERS INVEST SRL - planul se supune evaluării de mediu şi evaluării adecvate, urmând a fi supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj (tel: 0351407378, fax: 0251419035, e–mail: office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media.

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei privind procedura de evaluare adecvată.

- suprafaţa de teren analizată prin plan se suprapune cu zona inclusă în Sit Natura 2000 şi anume ROSCI 0045 Coridorul Jiului unde se regăseste habitatul prioritar 91EO**Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion nicanae, Salicion albae), conform Planului de Management al ROSCI0045 Coridorul Jiului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura evaluării de mediu sunt următoarele:

- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004, planul se încadrează la art. 5alin.(2), lit. b,

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- în urma anunţurilor publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au inregistrat la APM Dolj observaţii/propuneri din partea publicului.