Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Recuperare materiale reciclabile - la terți - SC AMG AGREGATE)

Decizie nr. 11492/12.09.2019

 

Urmare cererii adresate de către SC AMG AGREGATE SRL, cu sediul în comuna Golenţi, str Poporului, nr 12, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr. 11492/18.07.2019, în baza Hotărârii Guvernului nr.19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, a HG1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea clasificată conform cod CAEN-Rev.2 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate, conform Ordinului INS 337/2007, activitate desfăşurată la terţi.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM  nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, în lipsa observaţiilor din partea publicului, APM Dolj eliberează autorizaţia de mediu.

Descarcă Decizia

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.