Back

Anunț privind Decizia de emitere a avizului de mediu (Plan Urbanistic General al Comunei Tălpaș)

Anunț
10.10.2018

DECIZIE DE EMITERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI TĂLPAŞ, JUDEŢUL DOLJ

 

APM Dolj anunţă că a fost luată decizia de emitere a avizului de mediu pentru PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI TĂLPAŞ,  JUDEŢUL DOLJ, titular PRIMĂRIA COMUNEI TĂLPAŞ.

Decizia de emitere a avizului de mediu a fost luată ca urmare a analizării documentelor depuse, a parcurgerii etapelor procedurale prevăzute de HG nr. 1076/2004, a informării şi consultării publicului, şi a analizării raportului de mediu.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii :

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului și urbanism și stabilește cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

- planul respectă cerinţele legislaţiei privind protecţia mediului,

- Planul Urbanistic General are caracter de reglementare și respectă programul de amenajare a teritoriului și de dezvoltare a localităților.

Scopul principal al PUG-ului îl reprezintă reglementarea utilizării terenurilor și condițiile de ocupare a acestora cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului. Obiectivul general este acela al unei dezvoltări echilibrate şi armonioase, care să conducă la creşterea calităţii vieţii în comuna Tălpaş.

Analiza calităţii raportului de mediu, efectuată de APM Dolj, a avut în vedere următoarele:

- respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 2 a H.G. nr. 1076/2004;

- prezentarea dificultăţilor tehnice, procedurale şi de altă natură care au fost întâmpinate şi explicitarea oricăror ipoteze şi incertitudini;

- prezentarea alternativelor studiate, a motivelor care au stat la alegerea uneia dintre ele, a modului în care consideraţiile de mediu au fost integrate în proiectul de plan, precum şi procesul definitivării planului ca urmare a informaţiilor rezultate pe parcursul evaluării de mediu;

- justificarea detaliată a motivelor care au stat la baza eliminării din analiză a anumitor aspecte;

- prezentarea informaţiilor grafice - hărţi, scheme, schiţe, diagrame;

- existenţa unui program de monitorizare a efectelor asupra mediului.

Decizia de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor și a publicului interesat posibil a fi afectat de implementarea acestuia, aspectele relevante ale stării actuale a mediului.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în etapa de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului.

Astfel au fost mediatizate prin anunţuri repetate în presa locală: elaborarea planului, finalizarea raportului de mediu şi organizarea dezbaterii publice. Documentaţia a fost accesibilă publicului pe toată durata derulării procedurii: la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj/site-ul APM Dolj: http//apmdj.anpm.ro.

Pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii fundamentate din partea publicului, comentariile prezentate în cadrul dezbaterii publice din data de 26.09.2018 nu evidenţiază un potential efect negativ semnificativ.

Decizia de emitere a avizului de mediu se va publica în mass-media de către titularul de plan şi se va afişa pe pagina de web a APM Dolj http ://apmdj.anpm.ro

Decizia privind emiterea Avizului de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorului acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004, titularul planului sau programului are obligaţia de a anunţa în mass-media decizia de emitere a avizului de mediu, în termen de 5 zile calendaristice de la data afişării acesteia pe Internet de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Decizia de emitere a avizului de mediu poate face obiectul unei acţiuni în justiţie conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.