Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Întreținerea și repararea autovehiculelor - Cârcea - ONEROM IMPEX)

Decizie nr. 1557/08.07.2024

 

Urmare cererii adresate de SC ONEROM IMPEX SRL, cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vâlcii, Hala nr. 3, nr. 281, judetul Dolj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr. 1426/04.03.2024 și a completărilor  înregistrate cu nr. 1557/07.03.2024, 6335/07.05.2024 și 26.06.2024, în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea cod CAEN: 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor,  conform Ordinului INS 337/2007, desfăşurată la punctul de lucru din sat Cârcea, comuna Cârcea, strada Aeroportului, nr. 240, județul Dolj;

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

- parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru  aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, în lipsa observaţiilor din partea publicului, APM Dolj eliberează autorizaţia de mediu.

Descarcă decizia

Descarcă proiectul AM

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.