Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Activități auxiliare producției vegetale - Moțăței - SC RENTEA)

Decizie nr. 6005/13.09.2023

 

Urmare a cererii adresate de către SC RENTEA SRL cu sediul social în comuna Moţăţei, sat Moţăţei, judeţul Dolj, înregistrată la APM Dolj cu nr. 6005/14.11.2022 şi a completărilor înregistrate cu nr. 1177/07.03.2023 și nr.4494/31.08.2023, în urma analizării documentelor transmise, în baza OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activităţile: cod CAEN 0161 – Activități auxiliare pentru producția vegetală, în comuna Moţăţei, sat Moţăţei, judeţul Dolj – punct de lucru.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării. În lipsa observațiilor justificate din partea publicului, la expirarea acestui termen, APM Dolj va elibera autorizaţia de mediu.

Descarcă decizia

Descarcă proiectul AM

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.