INSTALAŢII MARI DE ARDERE – IMA-

Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED) acoperă ca zonă de reglementare şi  limitarea emisiilor de anumiţi poluanţi în aer din instalaţiile mari de ardere (reglementate anterior de Directiva LCP=Large Combustion Plant), avand ca obiectiv reducerea emisiilor de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx) şi pulberi astfel încât   concentraţiile acestora să se încadreze în  valorile limită de emisie.

Capitolul III din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale prezintă dispoziţii speciale pentru instalaţiile de ardere a căror putere termică nominală totală este mai mare sau egală cu 50 MW, indiferent de tipul de combustibil utilizat (solid, lichid sau gazos)

Prevederile capitolului III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale se aplică începând cu 1 ianuarie 2016 instalaţiilor de ardere autorizate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi (2.12.2013) sau  ai căror operatori au depus o solicitare completă de autorizare înainte de această dată, cu condiţia ca astfel de instalaţii să fi fost puse în funcţiune cel târziu la data de 7 ianuarie 2014. În autorizațiile integrate de mediu ale acestora sunt incluse condiţii care să asigure că emisiile în aer provenite nu depăşesc valorile-limită de emisie mai puțin restrictive.

Instalaţiile de ardere puse în funcțiune după data de 7 ianuarie 2014 trebuie să respecte valori limită de emisie mult mai restrictive.

 Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de anumiţi poluanţi în aer din instalaţiile mari de ardere (Directiva LCP), este transpusă în legislaţia naţională prin H.G. nr.440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere care va fi abrogată începând cu 1 ianuarie 2016 de Legea nr.278/2013.

Pentru anumite instalaţii mari de ardere existente tip I au fost obţinute perioade de tranziţie pentru conformarea cu valorile limită de emisie de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi care sunt menţionate în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană (Legea nr.157/2005).

 Sunt exceptate de la obligaţia de a respecta valorile limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi instalaţiile mari de ardere existente - tip I, prevăzute în anexa nr. 9, din H.G. nr.440/2010, ai căror titulari deţin notificarea scrisă, prezentată autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, prin care s-au angajat ca în perioada de referinţă, cuprinsă între 1 ianuarie 2008 şi 31 decembrie 2015, să nu exploateze instalaţia mai mult de 20.000 de ore. 

De la 1 ianuarie 2008, România transmite anual către Comisia Europeană un raport cuprinzând evidenţa orelor de funcţionare utilizate şi neutilizate din timpul acordat pentru rămânerea în exploatare a instalaţiilor mari de ardere existente - tip I.

 

Inventarul instalaţiilor mari de ardere (IMA)

Incepând cu anul de referinţă 2006, ANPM cu sprijinul agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, realizează anual inventarul instalaţiilor mari de ardere şi a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi

ANPM atenţionează asupra responsabilităţii care revin operatorilor economici privind realitatea şi corectitudinea datelor cu care se completează în chestionare, avându-se în vedere că aceste date constituie suportul întocmirii Bazei de date pentru instalaţiilor mari de ardere care se raportează anual către Comisia Europeană.

La nivelul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Galaţi se monitorizează trimestrial şi se raportează la ANPM, respectarea Programului Naţional de Reducere a Emisiilor (PNRE), măsurile care revin fiecărui operator economic care deţine instalaţii mari de ardere şi care sunt incluse în acest program.

Secretariatul tehnic pentru controlul activităţii instalaţiilor mari de ardere, organizat conform Ordinului nr.1052/2003, este format din reprezentanţi ai agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului împreună cu cei ai APM Galaţi.

Principalele atribuţii ale secretariatului tehnic la nivel territorial sunt:

 • inventarierea instalaţiilor mari de ardere de pe teritoriul judeţului Galaţi 
 • inventarierea emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere,
 • analizarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere, elaborate de titularii activităţilor instalaţiilor mari de ardere,
 • participarea la elaborarea şi reactualizarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere de tipurile I şi II,
 • monitorizarea aplicării prevederilor cuprinse în programul naţional de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere,
 • verificarea şi analizarea datelor de monitorizare a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere, transmise de titularii activităţilor instalaţiilor mari de ardere. 

Informaţii suplimentare se găsesc pe site-ul www.anpm.ro, emisii industriale, Directiva Instalaţii Mari de Ardere.

CADRU LEGISLATIV

 • HG nr. 440 din 28 aprilie 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere
 • Ordinul comun MAPAM, MEC, MAI, nr. 712/ 24.09.2003 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere - publicat în Monitorul Oficial nr. 145/18.02.2004
 • Ordinul MAPAM nr. 1052/15.12.2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului tehnic pentru controlul activităţilor instalaţiilor mari de ardere - publicat în Monitorul Oficial nr. 32/15.01.2004
 • Ordinul MMGA nr. 347/17.08.2004 privind modelul de notificare a autorităţilor publice de protecţie a mediului privind limitarea funcţionării instalaţiilor mari de ardere, în vederea derogării de la respectarea valorilor limită de emisie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.541/2003 - publicat în Monitorul Oficial nr. 786/26.08.2004
 • Ordinul 833/2005 pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din IMA
 • Anexe la Ordinul 833/2005 Programul Naţional de Reducere a Emisiilor
 • Ghid pentru monitorizarea şi automonitorizarea emisiilor
 • Programul Naţional de Reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere