Back

Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj organizează examen de promovare în grad profesional, respectiv din gradul profesional asistent în gradul profesional principal

ANUNŢ

            În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj organizează examen de promovare în grad profesional, respectiv din gradul profesional asistent în gradul profesional principal.

 Funcţia publică de execuţie pentru care se organizează examen:

- consilier, clasa I, gradul profesional principal – compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu

Probele stabilite pentru examen : proba scrisă şi interviul;

 

Condiţiile de desfăşurare a examenului :

  • Data până la care se depun dosarele de înscriere: în termen de 20 zile de la data afişării anunțului la avizier și pe pagina de internet a instituției - http://apmgj.anpm.ro/;
  • Locul depunerii dosarelor: Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, str. Unirii, nr. 76, Tg-Jiu;
  • Data / ora / locul de organizare:

 

      - proba scrisă – 22 noiembrie 2021 / ora 10.00  / A.P.M. Gorj, str. Unirii, nr. 76, Tg-Jiu;

      - interviul – 24 noiembrie 2021 / ora 14.00 / A.P.M. Gorj, str. Unirii, nr. 76, Tg-Jiu;

 

Bibliografia de examen este anexată la prezentul document.

Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de promovare în gradul profesional sunt următoarele:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

d) formularul de înscriere.

 

Condiţiile de participare sunt:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

           

 

BIBLIOGRAFIE