Descriere autorizatia de mediu

AUTORIZAŢIE DE MEDIU - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau ai unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea in functiune.

Bilanţ de mediu - lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit legii, in scopul obtinerii autorizatiei de mediu, care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale activitatii, in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; in cazul in care se identifica un impact semnificativ, bilantul se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului.

Program pentru conformare - plan de masuri necesare pentru indeplinirea cerintelor privind protectia mediului, la termenele stabilite de autoritatea competenta pentru protectia mediului; programul pentru conformare face parte integranta din autorizatia de mediu.

 

Acte minime necesare pentru depunerea dosarului de autorizare:

 • cerere;
 • fişa de prezentare şi declaraţie având conţinutul cuprins în anexa nr. 2;
 • dovada că a facut publică solicitarea prin cel puţin una din metodele de informare specificate în anexa nr. 3;
 • planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului;
 • procesul verbal de constatare pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit conform Ordinului MMP nr. 135/2010 pentru aprobarea Procedurii de  de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu sau nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent, dupa caz;
 • copia certificatului constatator eliberat de ORC;
 • copia autorizaţiei de mediu, dupa caz;
 • dovada plăţii tarifului de 500 lei şi a taxei de 30 lei, cf. Ord. 1108/2007.

 

MODEL CECERE 

 
 
Acte necesare pentru vizarea anuala a autorizatiei de mediu:
 • 1. Cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură (OM nr. 1171/2018). Descarca model
 • 2. Declarație pe propria răspundere că se desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit schimbări care să afecteze condițiile stabilite prin autorizație, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la procedură. Descarca model
 • 3. Raport anual de mediu (în cazul AIM).

 


Anunturi publice 2018