Avizul de mediu

Avizul de mediu pentru planuri şi programe - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006  cu modificările şi completările ulterioare

Evaluarea de mediu pentru planuri si programe (EMPP) are scopul de a identifica si de a analiza efectele planurilor sau programelor asupra mediului in timpul elaborării planului sau programului si înainte de adoptarea acestuia.

Procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe este stabilita prin HG nr.1076 din 8 iulie 2004 care transpune Directiva 2001/42/CE cunoscuta sub numele de Directiva SEA.

Nu toate planurile sau programele sunt supuse procedurii de EMPP. Autorităţile publice pentru protecţia mediului competente, in urma consultării cu alte autoritati publice interesate de efectele asupra mediului pe care le poate avea planul sau programul, stabilesc daca un plan sau program trebuie sa parcurgă aceasta procedura.

Rezultatele evaluării de mediu trebuie sa se prezinte intr-un raport de mediu.

Definitivarea proiectului de plan sau de program, stabilirea domeniului si a nivelului de detaliu al informaţiilor ce trebuie incluse in raportul de mediu, precum si analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac in cadrul unui grup de lucru.

Procedura EMPP se finalizează prin emiterea Avizului de mediu de către autoritatea publica pentru protecţia mediului competenta, pe baza proiectului de plan sau program si a Raportului de mediu.

Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform Ordinului nr.19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Procedura de emitere a avizului de mediu pentru planuri si programe este reglementata de următoarele acte normative:

  1. HG nr.1076 din 8 aprilie 2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.
  2. Ordin nr.117 din 2 februarie 2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Dosarul de solicitare a avizului de mediu pentru PUG/PUZ/PUD/program va conţine:

-  Notificare – model;

-  Certificat de urbanism emis de autoritatea competentă; (optional)

-  Prima versiune a planului (memoriu) PUG/PUZ/PUD cu accent asupra cap. Protecţia Mediului;

-  Piese desenate 

 Anunţ public asupra declanşării etapei de încadrare cf. HG 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe

Precizare:Se dau două anunţuri în ziar , la interval de 3 zile (ziua limită de primire a observaţiilor = 15 zile calendaristice de la data ultimului anunţ.)

 -  Tarif reprezentând parcurgerea etapei de încadrare Cf. Ord. 1108/05.07.2007- 500 Ron(exceptie institutiile publice cf Legii 302/2006)

- actele se vor prezenta indosariate

Tarifele se achită la oficiul postal sau prin OP – se ataşează copie la documentaţia ce se depune la APM: 

contul IBAN al A.P.M. Ialomiţa, deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia: 

COD FISCAL

CONT IBAN

4364780

RO17TREZ3915032XXX000206

Formulare necesare pentru Avizul de mediu:

1. Notificare PUZ

2. Anunt public