Indicatorii de dezvoltare durabilă cu referire la mediu

Indicatorii de dezvoltare durabilă cu referire la mediu

Convenirea unui set de indicatori acceptaţi ai dezvoltării durabile, inclusiv reflectarea în sistemul conturilor naţionale, prin instrumente specifice, a factorilor ecologici şi sociali ai dezvoltării, constituie un subiect de preocupare prioritară din partea Oficiului de Statistică al Comunităţilor Europene (Eurostat), a Comisiei Economice ONU pentru Europa (UNECE) şi a Organizaţiei pentru Colaborare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

EUROSTAT recomandă statelor membre să-şi revizuiască în continuare sursele de date pentru seturile de indicatori, pentru a le asigura calitatea, nivelul de comparaţie şi relevanţă în raport cu obiectivele Strategiei UE.

România, prin Institutul Naţional de Statistică, este angajată în mod activ în acest proces. În faza actuală, Institutul Naţional de Statistică transmite la Eurostat un sistem parţial de indicatori, integrat în sistemul european al dezvoltării durabile, în funcţie de datele disponibile. În aceasta etapă, sursele de date pot fi perfecţionate printr-o directă şi eficientă cooperare inter-instituţională, în special pentru cuantificarea elementelor capitalului uman şi social şi a capacităţii de suport a ecosistemelor naturale.

Pentru urmărirea şi verificarea implementării Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă se va crea şi întreţine un sistem naţional de indicatori statistici ai dezvoltării durabile, armonizat şi congruent cu sistemul relevant de indicatori utilizat la nivelul UE, pentru monitorizarea progreselor naţionale în raport cu Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor de încredere, cuantificate şi actualizate regulat, agregate la nivelul indicatorilor de dezvoltare durabilă, va permite măsurarea performanţelor în atingerea obiectivelor stabilite de Strategie şi raportarea corectă a rezultatelor. Se are în vedere operaţionalizarea a două tipuri de indicatori:

  • Indicatorii naţionali de dezvoltare durabilă, focalizaţi pe priorităţile-cheie exprimate prin ţinte cuantificabile care să permită, totodată, compararea performanţelor naţionale cu cele ale partenerilor internaţionali şi cu obiectivele Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a UE reînnoită. Acest set de indicatori se va baza pe rezultatele grupului de lucru Eurostat – UNECE – OCDE şi va fi reactualizat în permanenţă.
  • ?Indicatorii de progres ai Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României, acoperind întregul pachet de politici pe care aceasta le generează, inclusiv a celor ce nu sunt cuprinse în Strategia UE. În acest mod, toate politicile vor forma obiectul monitorizării, urmărind responsabilizarea decidenţilor politici şi permiţând opiniei publice să evalueze succesul acţiunilor întreprinse.

Începând cu luna martie 2010 s-a constituit Grupul de lucru pentru stabilirea indicatorilor de dezvoltare durabilă cu referire la mediu, alcătuit din experţi nominalizaţi din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi Institutului Naţional de Statistică, în cadrul unui Proiect de grant privind stabilirea setului naţional de indicatori pentru monitorizarea implementării Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă.

Direcţia Dezvoltare Durabilă din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, ca parte a Grupului de lucru pentru stabilirea indicatorilor de dezvoltare durabilă cu referire la mediu, a avut responsabilitatea colectării datelor referitoare la indicatorii cuantificaţi de către ANPM şi completarea matricilor descriptive pentru aceşti indicatori. Matricile completate au fost transmise către Institutul Naţional de Statistică, urmând să fie inserate într-o publicaţie ce va apărea până la sfârşitul acestui an.