Acte necesare pentru obtinerea acordului de mediu

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU

Conţinutul documentaţiei la solicitarea acordului de mediu:

  1. Cerere pentru eliberarea acordului de mediu.
  2. Certificat de Urbanism eliberat de Primarie/Consiliul Local Judetean (copie).
  3. Act juridic pentru spatiu sau teren (copie).
  4. Continutul Cadrul al Notificării
  5. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor (scara 1 : 5000 sau 1 : 10000) pe care sunt specificate coordonatele Stereo 70. Alte piese desenate stabilite dupa caz de APM Iasi.
  6. Dovada de plata a tarifului aferent parcurgerii etapei de evaluare initiala, conform Ordinului 890/ 2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife in domeniul protectiei mediului..Plata aferenta parcurgerii etapei de evaluare initiala, in cuantum de 100 de lei, se va face numai prin ORDIN DE PLATĂ sau MANDAT POŞTAL în Cont bancar - RO71TREZ4065032XXX000632  - Trezoreria Municipiului Iaşi, cod fiscal APM Iaşi 4540852
  7. Împuternicire, după caz (nu este necesară legalizarea notarială a acesteia).

Conţinutul-cadru al documentelor necesare în etapa de încadrare, pentru proiectele care se încadrează în anexa nr. 2 a Legii 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

  1. Memoriu tehnic de prezentare a proiectului, continand descrierea acestuia si informatii din care sa rezulte date privind impactul asupra mediului, intocmit conform Anexei nr. 5 E din Legea 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
  2. Anunt public conform modelului din Anexa nr. 5 G din Legea 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului


In functie de specificul activitatilor si de amplasare, Agentia de Protectie a Mediului isi rezerva dreptul sa solicite alte acte de reglementare emise de alte autoritati.

Documentele solicitate se depun indosariate.

Menţionăm că pe parcursul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului (pentru proiecte, activităţi, planuri şi programe), corespondenţa autorităţii publice pentru protecţia mediului (de solicitare: completări, informaţii suplimentare, clarificări, documente emise de alte autorităţi, refacerea documentaţiei, precum şi de informare a publicului) se poartă cu titularul/ beneficiarul şi nu cu împuternicitul, conform prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare.