Back

Casa Verde

Programul Casa Verde
 

Cuantumul finantarii
Finanţarea se acordă după cum urmează:
a) până la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;
b) până la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură;
c) până la 6.000 lei pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete,tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.
În cazul cumulării în cadrul aceluiaşi proiect a două tipuri de instalaţii, cuantumul finanţării solicitate nu poate depăşi valoarea cea mai mare acordată unui tip de proiect din cele două cumulate în cadrul Programului.

Tipuri de proiecte finanţate prin Program
Prin Program se finanţează următoarele instalaţii pentru încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv instalaţii pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire:
a) instalarea de panouri solare;
b) instalarea de pompe de căldură;
c) centrale termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Criterii de eligibilitate a solicitantului:
Este eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este persoană fizică care îşi are domiciliul pe teritoriul României;
b) este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul; imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
c) nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
d) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.
Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele proprietăţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare unitate individuală aflată în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.

Categorii de cheltuieli eligibile
Sunt cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
a) achiziţia de instalaţii pentru producerea de energie termică, inclusiv instalaţii pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;
b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor şi încercărilor;
c) taxa pe valoarea adăugată (TVA).
Sunt eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

DOSARELE SE DEPUN LA AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IASI ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IULIE 2010.

RELAŢII DESPRE DERULAREA PROGRAMULUI :
APM IASI
Persoane de contact:
cons. MARICICA SANDU – tel: 0232-215497
cons. BOGHINCIUC DUMITRITA MESALINA- tel: 0232-215497
Program de lucru: Luni-Joi: 8:00-16:30, Vineri: 08:00-14:00

INFORMAŢII DESPRE PROGRAM SE POT OBŢINE ACCESÂND SITE-UL ADMINISTRATIEI FONDULUI PENTRU MEDIU

Documente atasate

casa verde