Detergenti

Introducerea pe piata a detergentilor

In Uniunea Europeana problematica detergentilor este reglementata de Regulamentul 648/2004. Următoarele directive se abrogă cu efect de la 8 octombrie2005: Directiva 73/404/CEE; Directiva 73/405/CEE;Directiva 82/242/CEE; Directiva82/243/CEE  ?i  Directiva 86/94/CEE.

(2) Recomandarea 89/542/CEE se abrogă cu efect de la 8 octombrie 2005.

(3) Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

(4) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, statele

membre abrogă actele cu putere de lege ?i actele administrative adoptate în conformitate cu directivele prevăzute la alineatul (1) sau cu recomandarea men?ionată la alineatul (2).

Articolul 18

Sanctiuni

(1) Până la 8 octombrie 2005, statele membre adoptă:

 măsuri juridice sau administrative corespunzătoare care să se aplice în cazul încălcării prezentului regulament si sanctiuni disuasive, eficiente si proportionale pentru orice asemenea încălcare.

Acestea includ măsuri care permit statelor membre să retină transporturile de detergenti care nu respectă dispozitiile prezentului regulament.

(2) Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 19

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la 8 octombrie 2005.In Romania reglementarea activitatilor care implica detergenti este realizata de HG 658/2007 privind stabilirea unor masuri  pentru asigurarea aplicarii Regulamentului  nr. 648/2004/CEE privind detergentii. HG 658/2007 prevede ca ANPM si ANPC sunt autoritati competente pentru aplicarea Regulamentului 648/2004/CEE. In cazul ca ANPC constata ca detergentii introdusi pe piata de un producator nu respecta prevederile Regulamentului din punct de vedre al biodegradabilitatii , acestia sunt considerati deseuri si intra sub incidenta OUG nr. 78/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

In anul 2009 in judetul Ilfov nu au fost cazuri de gestionare a unor situatii in care sa se retraga de pe piata  cantitati de detergenti devenite deseuri.

-Concluzii-

Problematica gestionarii deseurilor si substantelor chimice periculoase in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea populatiei este de mare actualitate si necesita eforturi comune din partea autoritatilor competente la nivel judetean: autoritatea de mediu, autoritatea de sanatate, autoritatea in agricultura, autoritatea sanitar veterinara, inspectia pentru situatii de urgenta, inspectoratul silvic, inspectoratul de politie, ANPC, inspectia de mediu.

Trebuie sa se acorde o atentie foarte mare colectarii selective a deseurilor, manipularii in siguranta a deseurilor periculoase,  cuantificarii cantitatilor de deseuri generate pe tipuri  pentru a realiza un program si o viziune pentru minim 5 ani.

Implementarea prevederilor Planului Judetean de Gestiune a Deseurilor in judetul Ilfov este o necesitate.

Implementarea prevederilor legale referitoare la protectia mediului este o cerinta care poate conduce la micsorarea decalajului ce ne desparte de tarile dezvoltate.

Realizarea constientizarii populatiei „pentru un mediu curat si o viata sanatoasa” este iarasi o cale pentru diminuarea cantitatilor de deseuri depozitate necontrolat si diminuarea accidentelor ce se asociaza cu utilizarea neconforma a substantelor chimice periculoase.)

 

intocmit,expert de mediu, consilier superior, ing. Danila Vieru/30.11.2010