ORDIN nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

LEGE nr. 219/2019 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

ORDIN. nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte

ORDIN nr. 1825/2016 privind aprobarea ghidurilor pentru evaluarea impactului asupra mediului

ORDIN Nr.1345 din 3 iulie 2020 privind aprobarea comisiilor de evaluare a hărtilor strategice de zgomot

Ordin nr.1.423/3.687/2020 privind aprobarea Metodologiei de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminat


LEGE Nr. 88/2020 din 25 iunie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

LEGE  Nr. 88/2020 din 25 iunie 2020

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 551 din 25 iunie 2020

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ARTICOL UNIC

    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 30 ianuarie 2020.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

                              PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

                              ION-MARCEL CIOLACU

 

                              p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

                              ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 25 iunie 2020.

    Nr. 88.


Ordonanţă de urgenţă nr. 5/2020 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

Directiva (UE) 2015/2193 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere

Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere

ORDIN Nr. 975/834/2020 din 14 aprilie 2020 privind aprobarea comisiilor de evaluare a planurilor de acţiune la nivelul autorităţilor pentru protecţia mediului şi a regulamentului de funcţionare şi organizare a acestora


LEGEA nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/896 A COMISIEI din 19 iunie 2018 de stabilire a metodologiei utilizate pentru calcularea consumului anual de pungi de transport din plastic subțire și de modificare a Deciziei 2005/270/CE

DECIZIA COMISIEI din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

ORDIN nr. 1229 din 05.06.2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului, apelor pädurilor nr. 984/2019 privind constituirea Comisiei pentru Securitate Biologicä si stabilirea cuantumului indemnizațiilor pentru membrii acesteia și pentru experții reprezentând colaboratori externi ai Comisiei pentru Securitate Biologică

Hotărârea nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

Legea nr. 220/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului

Legea nr. 36/2019 pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro


Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

Ordinul de Ministru nr. 724/2019 pentru aprobarea nivelului de intervenţie în cazul speciilor de urs şi lup, în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante

Ordinul nr. 304/2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate

Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invasive

Regulamentul (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de conformitate destinate utilizatorilor prevăzute în Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1866 al Comisiei din 13 octombrie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește registrul colecțiilor, monitorizarea respectării normelor de către utilizatori și cele mai bune practice

Program functionare APM Ilfov:

Luni - Joi 8:00 – 16:30;

Vineri 8:00 - 14:00

 

Sediu:

Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6, Bucuresti

Tel 021/4301402, Fax 021/4301523
Email: office@apmif.anpm.ro
 
 ANPM
 APM Ilfov