Back

1_Post_Vacant - funcţie de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Monitorizare și Laboratoare & 2_Posturi_Vacante - funcţii de consilier, clasa I, grad profesional Debutant cadrul Serviciului Monitorizare și Laboratoare

 

APM MARAMURES

ANUNT

Nr.9563/13.10.2016

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2),cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureș  organizează concurs pentru ocuparea  a  3 funcții  publice  vacante de:

 1. 1 funcţie de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Monitorizare și Laboratoare, vechime minimă în specialitatea studiilor de 9 ani, studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: chimie, biologie,stiinţe juridice ,fizică.

 

Bibliografie

 • Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • HG nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 • OUG nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată de Legea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare;
 • Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

 

II)  2 funcţii de consilier, clasa I, grad profesional debutant cadrul Serviciului Monitorizare și Laboratoare, studii  universitare de licență  absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile : chimie, inginer chimist, chimie alimentară, ingineria alimentară şi a produselor alimentare, chimie-biologie,

 

Bibliografie

 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 • OM nr.1978/2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului;

Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • proba scrisă;
 • interviul;

       Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 • Data până la care se depun dosarele de înscriere:  în termen de   20 de  zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a III-a- până la data de 1 noiembrie 2016.
 • Instituţia publică la care se depun dosarele: Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureș, Baia  Mare Str.Iza1A;
 • Data/ ora/ locul de organizare:

                   proba scrisă:  14.11.2016  ora 10,00 A.P.M. Maramureș;

Condiţiile de participare la concurs:

 1. Sunt cele prevăzute în art. 54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de inscriere

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată - Model formular;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013/- Model adeverinţă;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică - Model declaraţie;

- declaraţia pe propria răspundere  conform art. 54 lit i) din Legea nr.188/1999 - Model declaraţie.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

                                                   DIRECTOR EXECUTIV

                                                    COSMA ALEXANDRU