Cadrul legislativ şi acte necesare - Autorizaţia de mediu

 1. Cadru legislativ - emiterea autorizației de mediu

Cadrul legal: OUG nr. 95/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările si completările ulterioare, precum şi Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei mediu;

Activităţile supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu se regăsesc în Anexa nr. 1, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modificările şi completările ulterioare.

 

Acte necesare la solicitarea autorizației de mediu

La solicitarea autorizaţiei de mediu sau, după caz, cu minim 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente, titularul activităţii este obligat sa depună la Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş un dosar cuprinzând următoarea documentaţie:

  • cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;
  • fişa de prezentare şi declaraţie, potrivit Anexei nr. 2 (doc↓) a Ordinul nr. 1798/2007;
  • dovada ca a făcut publica solicitarea prin cel puţin una din metodele prevăzute în anexa 3, Ordinul nr. 1798/2007;
  • plan de situaţie (copie) în sistemul de coordonate Stereografic 1970;
  • plan de încadrare în zona (copie);
  • după caz, proces-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, după caz, Nota privind stadiul de realizare a Programului pentru conformareexistent;
  • dovada plătii tarifului pentru „Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de mediu", tarif 500 lei, conform Ordinului MMDD nr. 1108/2007 (publicat în M.Oficial nr. 629/13.09.2007) modificat prin Ordinul nr. 890/2009.

 

 

 2. Cadru legislativ - vizarea anuală a autorizației de mediu

Cadrul legalLegea nr. 2019/2019 pentru pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

Ordinul nr. 324/2019 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului Ordinul nr. 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu (publicat în  Monitorul Oficial al României nr. 967 din 15 noiembrie 2018; în vigoare de la 15 noiembrie 2018).

 

Acte necesare la solicitarea vizei anuale pentru autorizația de mediu

Conform Art. 3. Alin. (2) din Ordinul nr.1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea  vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii „Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu”.
În vederea obținerii vizei titularul activităţii va depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş un dosar cuprinzând următoarele:

  • cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură (doc↓);
  • declarația pe propria răspundere că desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit schimbări care să afecteze condițiile stabilite prin autorizație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2  la procedură (doc↓).