Cadrul legislativ şi acte necesare - Autorizaţia de mediu

 1. Cadru legislativ - emiterea autorizației de mediu

Cadrul legal: OUG nr. 95/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările si completările ulterioare, precum şi Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei mediu;

Activităţile supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu se regăsesc în Anexa nr. 1, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modificările şi completările ulterioare.

 

Acte necesare la solicitarea autorizației de mediu

La solicitarea autorizaţiei de mediu sau, după caz, cu minim 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente, titularul activităţii este obligat sa depună la Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş un dosar cuprinzând următoarea documentaţie:

 • cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;
 • fişa de prezentare şi declaraţie, potrivit Anexei nr. 2 (doc↓) a Ordinul nr. 1798/2007;
 • dovada ca a făcut publica solicitarea prin cel puţin una din metodele prevăzute în anexa 3, Ordinul nr. 1798/2007;
 • plan de situaţie (copie) în sistemul de coordonate Stereografic 1970;
 • plan de încadrare în zona (copie);
 • după caz, proces-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, după caz, Nota privind stadiul de realizare a Programului pentru conformareexistent;
 • dovada plătii tarifului pentru „Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de mediu", tarif 500 lei, conform Ordinului MMDD nr. 1108/2007 (publicat în M.Oficial nr. 629/13.09.2007) modificat prin Ordinul nr. 890/2009. (vezi aici)
 • DECLARAȚIE obligatorie privind Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, la depunerea dosarelor pentru emiterea actelor de reglementare la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș (Click pentru descărcare).

 

 

 2. Cadru legislativ - vizarea anuală a autorizației de mediu

Cadrul legalLegea nr. 219/2019 pentru pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului publicată în Monitorul Oficial nr. 925 din 15 noiembrie 2019;

 Autorizațiile de mediu se vizează anual conform Ordinului nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

 

Acte necesare la solicitarea vizei anuale pentru autorizația de mediu

Conform Art. 5. Alin. (4) din anexa la Ordinul nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu  „Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține”.
În vederea obținerii vizei anuale, conform ali. (1) din același articol, titularul activităţii va depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş un dosar cuprinzând următoarele:

 • cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură (doc↓);
 • raportul anual de mediu și/sau raportările menționate în actele de reglementare, după caz;
 • declarația pe propria răspundere că desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația/autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condițiile stabilite prin autorizație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură; (doc↓).
 • dovada achitării tarifului - în cuantum de 100 lei, conform  art. 5. alin. (4) din anexa ordinului menționat(vezi aici)
 • DECLARAȚIE obligatorie privind Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, la depunerea dosarelor pentru emiterea actelor de reglementare la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș (Click pentru descărcare).

Ordinul nr. 1150/2020 intră în vigoare de la 11 iulie 2020.