Back

Cadru legislativ și acte necesare pentru solicitare

Cadru legislativ

Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar și sunt prezentate succint în următoarea schemă logică.

 • Ordin nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe
 • Ordin nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe
 • Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe

 

Actele necesare la depunerea solicitării de obținere a avizului de mediu:

 1. Notificarea (doc↓)
 2. Certificat de urbanism eliberat de autoritatea competentă
 3. Proiectul de plan (piese scrise, desenate, coordonate STEREO 70)
 4. Dovada publicării primului anunţ public - Doc. SEA-1 (al doilea anunţ public - Doc. SEA-2 se va publica la interval de 3 zile calendaristice după primul) pentru planurile/programele  pentru care nu este necesară obţinerea delegării de competenţă de la autoritatea plublică centrală, adică pentru planurile/programele care se desfăşoară pe raza teritorial-administrativă a judeţului Maramureș
 5. Dovada achitării tarifului conform Ordinul 1108/2007 modificat prin Ordinul 890/2009
  (500 lei).   (vezi aici)
 6. DECLARAȚIE obligatorie privind Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, la depunerea dosarelor pentru emiterea actelor de reglementare la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș (Click pentru descărcare).

 

Lista acte necesare pentru transferul unui aviz de mediu:

 1. Cerere motivată prin care se solicită transferul avizului de mediu;
 2. Declaraţie pe propria răspundere dată de către noul titular că implementează planul/programul în aceleaşi condiţii pentru care a fost emis avizul de mediu (doc↓); 
 3. Avizul de mediu în original;
 4. Copia actului care atestă dreptul de proprietate sau folosinţă asupra terenului/spaţiului pentru noul proprietar (ex. contract vânzare-cumpărare + extras c.f., contract închiriere, comodat etc.).

 

Alte acte normative și precizări