Cadru legislativ și acte necesare la solicitarea acordului de mediu

Acte necesare la solicitarea acordului de mediu

-  Cerere pentru eliberarea acordului de mediu;
-  Notificare conform - continutul cadru al Notificării (doc↓) Anexa 5.A;
-  certificat de urbanism (copie);
-  plan de situaţie anexă la certificatul de urbanism (copie), în sistemul de coordonate Stereografic 1970;
-  plan de încadrare în zonă (copie);
-  dovada plăţii tarifului conform Ordinul 1108/2007 modificat prin Ordinul 890/2009.  (vezi aici)
    Informații pentru achitarea tarifelor - vezi Aici
- DECLARAȚIE obligatorie privind Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, la depunerea dosarelor pentru emiterea actelor de reglementare la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș (Click pentru descărcare)

     Pentru proiectele privind împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră sau pentru cele privind defrişarea în scopul schimbării destinaţiei terenului, prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. d) din Legea nr. 292/2018, titularul depune la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, alături de documentele prevăzute la alin. (1), avizul favorabil al structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în raza căreia se află amplasamentul proiectului.

* Nu se primesc documentații incomplete.

  Cadru legislativ

  • Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
  • Directiva nr. 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
  • Ordinul nr. 269/2020 din 20 februarie 2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte;
  • Ordinul nr. 864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră;
  • Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

 

Acordul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de mediu sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii, pe baza notificării titularului, autoritatea competentă decide, după caz, menținerea acordului de mediu/deciziei etapei de încadrare emis(e) inițial sau reluarea în parte sau integral a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și, în consecința, revizuirea acordului de mediu/deciziei etapei de încadrare emis(e) inițial ori emiterea unora noi, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 9-18 din Legea nr. 292/2018.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.