Back

1. Cadru general privind obligațiile de mediu

Notificare privind stabilirea obligațiilor de mediu

    Conform Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările și completările ulterioare, art. 15, alin. (2), titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente  noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării; modificările sunt menționate în art. 10, alin. (1) care menționează următoarele: „în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei de mediu, respectiv a autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii". Această procedură trebuia notificată către APM Maramureș și derulată înainte de schimbarea proprietarului activității și are ca scop informarea titularilor cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate și eventualele costuri de implementare a acestora care, în cazul schimbării titularului pot influența prețul de adjudecare al bunurilor.

    După cum se menționează mai sus, obligativitatea stabilirii obligaţiilor de mediu este prevăzută de art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

ART. 10

    (1) În cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei de mediu, respectiv a autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător.           (1^1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularii prevăzuţi la alin. (1) cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente. În situaţia în care titularii prevăzuţi la alin. (1) nu deţin acte de reglementare, obligaţiile de mediu sunt identificate pe baza bilanţului de mediu.          (2) În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate la alin. (1), părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.
    (3) Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite în cadrul procedurilor prevăzute la alin. (1) au caracter public.
    (4) Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

    Titularii de activități cu posibil impact semnificativ asupra mediului, care urmează să deruleze una din procedurile prevazute la art. 10, alin. 1 din OUG 195/2005, cu modificarile si completarile ulterioare au obligația notificării acesteia la APM Maramures, după următorul model:

Model solicitare stabilire obligații de mediu

Antetul persoanei juridice                                                                                                 APM...................................

Nr. de inregistrare in Registrul Comertului..................                                                 Nr data .......................

CUI............... CodCAEN ... ...

Nr.............data ....................

Punctul de lucru ................

Notificare pentru stabilirea obligatiiilor de mediu

in cazul procedurii de:

1.schimbarea titularului unei activitati cu impact asupra mediului

2. vanzarea pachetului majoritar de actiuni

3. vanzarea de active

4. fuziune

5. divizare

6. concesionare

7. dizolvare urmata de lichidare

8. lichidare

9. incetarea activitatii

10. faliment

11. altele (se va specifica procedura nou identificata)

.......................................................................................................................................

.........,(denumirea persoanei juridice/reprezentant legal/persoana fjzica care solicita stabilirea obligatiiilor de mediu) cu sediul in ..................................telefon/fax......................................, reprezentata legal

prin .................................................................................................................................,

(numele si functia), solicita Agentiei pentru Protectia Mediului stabilirea obligatiilor de mediu, in

temeiul prevederilor:

- OUG nr.195/2005 pentru protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr.265/2006, cu

modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si

completarile ulterioare;

- Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata prin Legea nr.302/2005;

- HG nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 0UG nr.88/1997 privind

privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune

de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile

ulterioare;

- Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6

martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si

completarile ulterioare.

(denumirea obiectivului)....................................................................... situat in str. ............................

nr. ...., localitatea................................................,judetul.........................(scopul solicitarii) ..................................... .

In acest sens depunem spre analiza documentatia de solicitare ce contine:

- bilantul de mediu, recomandarile privind obligatiile de mediu si specificarea surselor potentiale de

raspundere pentru daune aduse mediului, dupa caz;

- autorizatia de gospodarire a apelor, dupa caz;

-copii ale actelor de proprietate sau de drept de folosinta a terenurilor, cladirilor;

- autorizatii/avize/contracte, eliberate/incheiate de alte autoritati, in conformitate cu dispozitiile

legale, dupa caz;

- alte documente............................ .

Prin prezenta declaram ca datele si informatiile prezentate in documentele depuse au fost

insusite de catre conducerea unitatii si corespund situatiei reale.

Director/Reprezentant legal

...................................................................................

(numele, prenumele, semnatura si stampila).

 

Descărcare - Model solicitare stabilire obligații de mediu -, în format doc de (aici↓)

* Odată cu cele solicitate mai sus, se va depune:
DECLARAȚIE obligatorie privind Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, la depunerea dosarelor pentru emiterea actelor de reglementare la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș (Click pentru descărcare↓)