Descriere Autorizatie Integrata de Mediu

Autorizaţia integrată de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu informarea prealabilă a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.

Procedura de reglementare este stabilită prin OM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lista activităţilor care intră sub incidenţa DIRECTIVEI 2010/75/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) şi pentru funcţionarea cărora este necesară obţinerea autorizaţiei integrate de mediu este dată în Anexa 1 a Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale.

Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu este aprobat prin OM nr. 36/2004 - privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

Autorizaţia integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Actele necesare la depunerea solicitării Autorizatiei Integrate de Mediu:

 • formularul de solicitare întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 a OM nr. 818/2003;
 • raportul de amplasament întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin OM nr. 36/2004;
 • dovada publicarii anuntului privind depunerea solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu;
 • dovada achitarii tarifului pentru verificare/analiza preliminara a solicitarii depuse.

Participarea publicului în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

- Publicul are dreptul să prezinte în scris sau verbal comentariile asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, în termen de 30 de zile de la depunerea solicitării.
- Autorităţile pentru protecţia mediului organizează dezbateri publice asupra documentaţiilor de solicitare a autorizaţiilor integrate de mediu.
- Comentariile justificate ale publicului vor fi consemnate în procesul-verbal al dezbaterii publice, pot fi depuse/trimise în scris la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului sau pot fi transmise prin poştă electronică.

Poate fi refuzat accesul publicului la următoarele informaţii:
a) procesele-verbale (lucrările) autorităţii publice confidenţiale, unde confidenţialitatea este asigurată prin lege;
b) documentele privind relaţii internaţionale, securitatea publică sau apărarea naţională;
c) informaţiile industriale sau comerciale, când confidenţialitatea este asigurată prin reglementări la nivel naţional ori local pentru a proteja interese economice legitime, inclusiv interesul în menţinerea confidenţialităţii datelor statistice şi a taxelor;
d) drepturile de proprietate intelectuală;
e) datele personale şi/sau dosarele confidenţiale referitoare la personal, când persoana nu consimte să dezvăluie publicului aceste informaţii şi când confidenţialitatea este asigurată prin reglementări la nivel naţional sau local.

Refuzul accesului la informaţiile menţionate la alin. (1) se va realiza conform legislaţiei în vigoare.

Revizuirea unei Autorizaţii integrate de mediu

Documente necesare solicitării de revizuire AIM:

 • Cerere de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu;
 • Formular de solicitare actualizat întocmit în conformitate cu Anexa 1 la Ord. MMGA nr. 1158/2005, care modifică şi completează Ord. MAPM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;
 • Raport de amplasament actualizat, întocmit de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit legii;
 • Plan de încadrare în zonă, Plan de situaţie;
 • Anunţ public în mass-media privind depunerea solicitării de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu.

Transferul Autorizaţiei integrate de mediu

 • orice transfer de act de reglementare se va supune, în prealabil aplicării art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 • la transferarea totală sau parţială a autorizaţii integrate de mediu, este necesară depunerea unei solicitări comune în acest sens, împreună cu titularul propus pentru transfer. Prin urmare, orice transfer necesită o aprobare prealabilă, în conformitate cu prevederile OM nr. 36/2004;
 • pentru transferul autorizaţiei integrate de mediu, noul titular are obligaţia să declare că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia integrată de mediu;
 • dacă autorizaţia integrată de mediu este emisă cu plan de acţiuni, acesta trebuie semnat de noul titular cu menţiunea ca îşi însuşeşte toate condiţiile şi termenele din planul de acţiuni;
 • actele necesare transferului autorizaţiei integrate de mediu sunt cele prevăzute mai jos;
 • pentru transferul unui act de reglementare nu se percep taxe sau tarife.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile mai sus menţionate, autorizaţia integrată de mediu nu se poate transfera, instalaţia fiind supusă unui nou proces de autorizare.

 

Acte necesare pentru transfer:

 • solicitare comună întocmită de ambii titulari prin care se solicită transferarea autorizaţiei integrate de mediu;
 • declaraţie pe propria răspundere data de către noul titular ca desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia integrată de mediu; 
 • autorizaţia integrata de mediu în original;
 • copie după certificatul constatator şi încheiere emise de registrul comerţului cu privire la transferul dintre vechiul şi noul proprietar;
 • copie certificat unic de înregistrare emis de ORC pentru noul titular;
 • xerocopia actului care atestă dreptul de proprietate sau folosinţă asupra spaţiului pentru noul proprietar (ex. contract vânzare-cumpărare + extras c.f., contract închiriere, comodat etc.).

Cele mai bune practici

cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său:

a) tehnicile se referă deopotrivă la tehnologia utilizată şi modul în care instalaţia este proiectată, construită, întreţinută, exploatată, precum şi la scoaterea din funcţiune a acesteia şi remedierea amplasamentului, potrivit legislaţiei în vigoare;
b) disponibile se referă la acele cerinţe care au înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor în sectorul industrial respectiv, în condiţii economice şi tehnice viabile, luându-se în considerare costurile şi beneficiile, indiferent dacă aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel naţional, cu condiţia ca aceste tehnici să fie accesibile operatorului;
c) cele mai bune - se referă la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea în ansamblu a unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său.

Documente utile:

 • BAT - tratare deseuri (cerinţe) 
 • Concluzii BAT păsări şi porci (15 februarie 2017) - DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor [notificată cu numărul C(2017) 688]  
 • 17 august 2017: a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Decizia de punere în aplicare a Comisiei de stabilire a concluziilor BAT pentru instalațiile mari de ardere [C(2017) 5225]:
 • http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

Lista documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile BREF poate fi accesată la următoarele adrese:

  

  

 


REVIZUIRE Autorizatie Integrata de Mediu Brantner -depozit ecologic