Back

Rapoarte anuale

RAPOARTE ANUALE
de aplicare a Legii nr. 544/2001 - prevedere expresă (Art. 5, alin. 3)

 

BULETIN INFORMATIV

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinți 2015

Informaţii furnizate din oficiu conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Conform art.5 al.2 din Legea nr.544/2001, autorităţile si instituţiile publice trebuie sa publice un buletin informativ cu informaţiile prevăzute la art.5, al.1.           

Informaţii comunicate din oficiu:

Acte normative care reglementează organizarea si funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice:

APM Mehedinți funcţionează in baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, ale Hotărârii Guvernului nr.38/2015 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinți îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului de implementare a politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinți este o instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Structura organizatorica, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiente al autorităţii sau instituţiei publice:

b.1) Structura organizatorică a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinți

 

b.2) Atribuţiile departamentelor Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinți sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcţionare(ROF).

b.3) Program depunere documente pentru emitere acte administrative de reglementare și monitorizare: Luni - Vineri: 08.00-12.00,

b.4) Program ridicare acte administrative de reglementare : Luni - Vineri: 08.30-10.30

b.5) Program de audiente Director executiv: Marți: 10.00-12.00

 

 Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau instituţiei publice și ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:

c.1) Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinți este asigurată de un director executiv, numit prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în condiţiile legii. Directorul executiv îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite.

Director executiv: Mihai DEMIAN

Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații: Dragoș TARNIȚĂ

Șef Serviciu Monitorizare si Laboratoare: Mihaela GRIGORE

Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu: Liviu CĂPRESCU

Șef Birou Buget, Finanţe, Administrativ, Resurse Umane: Mariana PLOSCEANU

c.2) Persoane responsabile cu difuzarea informaţiilor publice: Gabriela CHIVU

Coordonate de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet:

 d.1) Denumirea instituţiei sau autorităţii publice: Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinți;

 d.2) Sediul: Str. Băile Romane nr.3, Drobeta Turnu Severin;

 d.3) Telefon/Fax: 0252/320396, 0252/306018;

 d.4) Adresa de e-mail: office@apmmh.anpm.ro ;

 d.5) Adresa de internet: http://apmmh.anpm.ro .

Surse financiare, buget, bilanţ contabil

 

f) Programe si strategii proprii:

1. Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) pentru judeţul Mehedinți

2. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor

 3. Planul de măsuri prioritare – Capitolul 22 Mediu

4. Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului

g) Lista cuprinzând documentele de interes public:

1. Organigrama Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinți

2. Bugetul, Bilanţul contabil al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinți

3. Lista cu informaţii de mediu deţinute de Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinți

4. Raportul de activitate ale Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinți

5. Raportul privind calitatea factorilor de mediu in judeţul Mehedinți

6. Buletinul informativ

7. Declaraţii de avere ale funcţionarilor public din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinți

h) Lista cuprinzând documentele produse si/sau gestionate:

1. Acte de reglementare (avize, acorduri, autorizaţii)

2. Petiţii și adrese

3. Protocoale de colaborare cu autorităţi si instituţii publice

4. Rapoarte și sinteze

5. Documentaţii ce stau la baza emiterii actelor de reglementare

6. Documente contabile

7. Raportări către Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului, Instituţia Prefectului - Judeţul Mehedinți

Modalităţi de contestare:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorității sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

Reclamaţia administrativă se poate depune în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorității sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001.

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art.7 din Legea nr.544/2001.

RAPORT  DE  EVALUARE  A  IMPLEMENTĂRII  LEGII  NR. 544/2001 ÎN  ANUL  2015

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MEHEDINŢI

LISTA AUTORITĂȚILOR PUBLICE CARE DEŢIN INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL DIN JUDEȚUL MEHEDINTI

LISTA CUPRINZAND DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

LISTA CU INFORMAȚIILE PRIVIND MEDIUL DEȚINUTE DE AUTORITĂȚILE PUBLICE DIN JUDEȚUL MEHEDINTI

Buletin informativ - Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti - 2016

LISTA AUTORITĂȚILOR PUBLICE CARE DEŢIN INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL DIN JUDEȚUL MEHEDINTI - anul 2017

LISTA CU INFORMAȚIILE PRIVIND MEDIUL DEȚINUTE DE AUTORITĂȚILE PUBLICE DIN JUDEȚUL MEHEDINTI - anul de raportare 2017

RAPORT DE EVALUARE  A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2016

Buletin informativ - Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti - 2017

Buletin informativ - Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti - 2018

Buletin informativ - Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti - 2019

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 IN ANUL 2017

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 IN ANUL 2018

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 IN ANUL 2019