Autorizaţia de mediu

Autorizaţia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune.

Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
 • Ordinul MAPPM nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu
 • Ordinul MAPPM nr. 756/1997 privind evaluarea poluării mediului

Lista activităţilor pentru funcţionarea cărora este necesară obţinerea autorizaţiei de mediu este dată în Anexa 1 a OM nr. 1798/2007.

Acte necesare depunerii la APM Mureş a solicitării Autorizaţiei de mediu:

 • Cerere
 • Fişa de prezentare şi de declaraţie, având conținutul cuprins in anexa nr. 2 la Ord. 1798/2007
 • Dovada că a fost făcută publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în Anexa nr. 3 la O.M. 1798/2007 (model anunt)
 • Dovada plăţii tarifului pentru etapa de evaluare a documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de mediu, 500 lei, conform Ord. 1108/2007. Sumele pot fi achitate prin mandat postal la Oficiile Poștale sau prin Ordin de plată la Bănci / TREZORERIE.
  • Beneficiar: APM MURES mun. Targu Mures
  • Cod fiscal: 4436909
  • Cont IBAN: RO55TREZ4765032XXX000363,
  • TREZORERIA mun. Targu Mures 
 • Planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă
 • Procesul verbal de constatare pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse prin acord de mediu, la solicitarea de autorizare a obiectivelor noi

Aplicarea vizei anuale se va face conform Ordinului nr. 324/2019 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

 

Acte necesare pentru solicitarea vizei anuale pentru autorizaţia de mediu si autorizatia integrata de mediu:

1. Cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură (OM nr. 1171/2018).

2. Declarație pe propria răspundere că se desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit schimbări care să afecteze condițiile stabilite prin autorizație, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la procedură.

3. Raport anual de mediu (în cazul AIM).

 

 

Autorizaţii de mediu emise recent