Autorizaţia de mediu

Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare
  • Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
  • Ordinul MAPPM nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu
  • Ordinul MAPPM nr. 756/1997 privind evaluarea poluării mediului

Lista activităţilor pentru funcţionarea cărora este necesară obţinerea autorizaţiei de mediu este dată în Anexa 1 a OM nr. 1798/2007.

Acte necesare depunerii la APM Mureş a solicitării Autorizaţiei de mediu:

  • Cerere
  • Fişa de prezentare şi de declaraţie semnată şi ştampilată de titular
  • Dovada că a fost făcută publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în Anexa nr. 3 la O.M. 1798/2007
  • Dovada plăţii tarifului pentru etapa de evaluare a documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de mediu, 500 lei, conform Ord. 1108/2007. Sumele pot fi achitate prin Ordin de plată la Trezorerie, Cont IBAN RO55TREZ4765032XXX000363, beneficiar APM Mureş, COD FISCAL: 4436909
  • Planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă
  • Procesul verbal de constatare pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse prin acord de mediu, la solicitarea de autorizare a obiectivelor noi

Autorizaţii de mediu emise recent