RAPOARTE ANUALE DE MEDIU 2023 pt instalatiile IPPC


RAPOARTE ANUALE DE MEDIU 2022 pt instalatiile IPPC


RAPOARTE ANUALE DE MEDIU 2021 pt instalatiile IPPC


RAPOARTE ANUALE DE MEDIU 2020 pt instalatiile IPPC


RAPOARTE ANUALE DE MEDIU 2019 pt instalatiile IPPC


Directiva IPPC 2008/1/CE - Prevenirea şi controlul integrat al poluării (până în 2013)

Uniunea Europeană (UE) defineşte obligaţiile care trebuie respectate în activităţile industriale şi agricole cu un puternic potenţial de poluare. Aceasta instituie o procedură de autorizare a acestor activităţi şi stabileşte cerinţe minime ce trebuie incluse în orice autorizaţie, în special în ceea ce priveşte eliminările de substanţe poluante. Obiectivul este de a evita sau de a minimaliza emisiile poluante în atmosferă, ape şi soluri, precum şi deşeurile provenite de la instalaţiile industriale şi agricole, în scopul atingerii unui nivel ridicat de protecţie a mediului înconjurător.

Directiva 2008/1/CE - IPPC  referitoare la prevenirea şi controlul integrat al poluării mediului are ca scop atingerea unui nivel înalt de protectie a mediului în întregul său, prin implementarea de măsuri de prevenire sau de reducere a emisiilor în atmosferă, apă şi sol, inclusiv aplicarea unor măsuri privind managementul deşeurilor, eficienţa energetică şi a resurselor şi prevenirea accidentelor.

Directiva IPPC stabileste  principii în vederea autorizării şi controlului instalaţiilor, cât şi o abordare integrată prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru atingerea unui nivel înalt de  protecţie a mediului în ansamblul său, luând în considerare costurile şi beneficiile.

Principiile de baza în aplicarea Directivei IPPC, în vederea realizării unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul poluării provenite de la activităţi specifice, sunt:

 1. Abordarea integrată care să ţină cont de performanţa de mediu a întregii instalatii, cuprinzând, de exemplu emisiile în aer, apă şi sol, generarea de deşeuri, utilizarea de materii prime, eficienţa energetică, zgomot, prevenirea accidentelor, precum şi readucerea amplasamentului  în momentul închiderii la o stare satisfăcătoare.
 2. Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) în condiţiile  autorizării, inclusiv stabilirea valorilor limită de emisie (VLE) care trebuie să se bazeze pe aceste tehnici BAT.
 3. Flexibilitatea permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului ca în determinarea condiţiilor de autorizare să ţină seama de caracteristicile tehnice ale instalaţiei, amplasarea geografică a acesteia şi condiţiile locale de mediu.

Participarea publicului la procesul decizional de emitere a autorizaţiilor integrate de mediu şi informarea lui cu privire laemiterea autorizaţiilor pentru instalaţii noi, pentru orice modificare substanţială sau a condiţiilor unei autorizaţii.Autoritatea competentă pune, de asemenea, la dispoziţia publicului detalii cu privire la măsurile luate de către operator la încetarea definitivă a activităţilor, precum şi rezultatele monitorizării emisiilor, aşa cum sunt prevăzute în temeiul condiţiilor de autorizare şi deţinute de către autorităţile competente.

Pentru simplificarea legislaţiei existente şi reducerea costurilor administrative, Comisia Europeană a iniţiat un proces de reformare a Directivei IPPC, împreună cu alte şase directive sectoriale (Directiva LCP, Directiva COV din instalaţii, Directiva de incinerare deşeuri şi alte trei directive sub numele generic de Directive TiO2), proiect numit Directiva privind emisiile industriale (IED).

 Principalele modificări avute în vedere în noua Directiva privind emisiile industriale (IED) sunt:

 • clarificarea şi consolidarea conceptului de BAT;
 • revizuirea valorilor limită de emisie pentru instalaţiile mari de ardere şi pentru instalaţiile producătoare de dioxid de titan, în vederea alinierii acestora la standardele BAT;
 • înfiinţarea unui comitet însărcinat cu adaptarea cerinţelor tehnice neesenţiale existente la progresul ştiinţific şi tehnic sau cu stabilirea tipului şi a formatului rapoartelor care urmează să fie prezentate de către statele membre;
 • introducerea unor dispoziţii privind inspecţiile şi ameliorarea protecţiei mediului;
 • stimularea inovării şi a dezvoltării şi utilizării de noi tehnici;
 • simplificarea şi clarificarea anumitor dispoziţii privind autorizarea, monitorizarea şi raportarea, în vederea eliminării sarcinilor administrative inutile;
 • extinderea şi clarificarea domeniului de aplicare şi ale dispoziţiilor legislaţiei pentru a contribui mai bine la obiectivele strategiilor tematice.

Ca urmare Directiva 2008/1/CE este înlocuită de Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale. Cu toate acestea, dispoziţiile directivei rămân aplicabile până pe 6 ianuarie 2014.


Ce este BAT / BREF? Lista celor mai bune tehnici disponibile

Documente referitoare la cele mai bune tehnici disponibile, publicate de catre Comisia Europeana

Un element esenţial al Directivei este cerinţa aplicării "celor mai bune tehnici disponibile" (BAT) în cadrul tuturor instalaţiilor noi, şi cel târziu începând cu anul 2007, şi în cadrul instalaţiilor existente. Directiva defineşte cele mai bune tehnici disponibile ca fiind:

 • "... cel mai eficient si inaintat stadiu de dezvoltare al activitatilor si al metodelor de functionare corespunzatoare, al tehnicilor speciale fiind considerat adecvat si practic, in principal ca baza pentru stabilirea valorilor limita de emisie pentru a preveni in general emisiile si efectele asupra intregului mediu sau, daca lucru nu este posibil, atunci sa fie reduse";
 • "tehnicile" si tehnologia aplicata precum si felul si modul cum este instalatia planificata, construita, exploatata si scoasa din functiune;
 • "disponibile" - tehnicile, dezvoltate la o scara care, considerand relatia costuri/beneficii, fac posibila aplicarea in conditii economice si realizabile tehnic in sectorul industrial respectiv, indiferent daca aceste tehnici sunt utilizate sau realizate in statul membru respectiv, intrucat sunt accesibile pentru operator in conditii rezonabile;
 • "cele mai bune" - tehnicile cele mai eficiente in atingerea unui nivel general ridicat de protectie a mediului, in ansamblul sau".

Fiecare BAT nu este concretizat material în Directiva IPPC. În vederea unei armonizării la nivel european a celor mai bune tehnici disponibile (BAT) Directiva IPPC  prevede  un schimb de informaţii asupra celor mai bune tehnici disponibile. Rezultatele acestui schimb de informaţii vor fi înscrise în aşa numitele documente BAT ce vor fi publicate de către Comisia Europeană, fiind luate în considerare la stabilirea condiţiilor de autorizare.

Coordonarea acestor schimburi de informaţii se realizează de catre Biroul European IPPC, organism desemnat de către Comisia Europeană, al cărui sediu se află la SEVILIA.

La finalizatrea lucrărilor tehnice se propune un document European BREF care se adoptă de Comisia Europeană pentru sectorul respectiv. Scopul acestor Documente (BREF-uri) care nu au caracter obligatoriu, este de a se folosi ca referinţă atât pentru sectoarele specifice cât şi pentru autoriţatile  de mediu rersponsabile de stabilirea valorilor limită de emisie pentru autorizarea integrata de mediu.


Lista unitatilor care intra sub incidenta Directivei 2008/1/CE la nivelul judetului Mures