Back

Anunt concurs recrutare consilier, clasa I, grad superior

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, a Hotărârii Guvernului nr. 1173/2008, pentru modificarea H.G. nr. 611/2008, şi a Legii nr. 188/1999,  privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată (r2), modificată şi completată cu Legea nr. 140/2010, Legea –Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ va organiza examen de recrutare pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior, în data de 28.07.2016, ora 9,00 - proba scrisă şi în data de 02.08.2016, ora 15,00 - interviul, la sediul din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie  nr. 5.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi la secretariatul APM Neamț în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de recrutare şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documetele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 modificată şi completată de  H.G. nr. 1.173/2008, respectiv până la data de 14.07.2016.

Bibliografia stabilită se afişează la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ.

Postul presupune deplasări periodice la stația de radioactivitate amplasată pe Vârful Toaca.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Buget, Finanţe, Administrativ și Resurse Umane din cadrul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ.  

BIBLIOGRAFIE

pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul serviciului Monitorizare și Laboratoare:

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin nr. 1978/2010 al ministrului mediului şi pădurilor privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului;

- ORDIN CNCAN nr. 144 din 5 mai 2004 privind aprobarea Normelor de securitate radiologică - Sisteme de măsurare cu surse de radiaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.