Back

Anunt concurs angajare 12.01.2017

A N U N Ţ

 

          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, a Hotărârii Guvernului nr. 1173/2008, pentru modificarea H.G. nr. 611/2008, şi a Legii nr. 188/1999,  privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată (r2), modificată şi completată cu Legea nr. 140/2010, Legea –Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ organizează concurs de recrutare pe următoarele funcții publice vacante:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior, din Compartimentului Calitatea Factorilor de Mediu:

Concursul de recrutare se organizează în data de 12.01.2017, ora 9,00 data interviului va fi stabilită după proba scrisă, la sediul din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie  nr. 5.

          Condiții de participare:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
 1. Condiții specifice pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, din Compartimentului Calitatea Factorilor de Mediu:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile:
 1. Biologie;
 2. Biochimie;
 3. Chimie;
 4. Inginerie chimică;

Bibliografie pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Calitatea Factorilor de Mediu:   

 • Ordonanță de Urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 (*actualizată*) privind protecția mediului;
 • Ordonanță de Urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 (*actualizată*) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice;
 • -Ordin nr. 1052 din 3 iulie 2014(*actualizat*) privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate;
 • Ordin nr. 410 din 11 aprilie 2008(*actualizat*) pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respective, fauna sălbatice și a importului acestora;
 • Ordin nr. 19 din 13 ianuarie 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor natural protejate de interes comunitar;
 • -Lege nr. 188 din 8 decembrie 1999*republicată**)(*actualizată*) privind statutul funcţionarilor publici*);
 • Lege nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*);

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Buget, Finanţe, Administrativ și Resurse Umane din cadrul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ.