Back

Comunicat presa: Beneficiarii programului CASA VERDE publicaţi în lista din 4.11.2014 pe pagina de internet a AFM, pot semna contractele de finanţare nerambursabilăîncepând cu data de 5 ianuarie 2015

Beneficiarii programului CASA VERDE publicaţi în lista din 4.11.2014 pe pagina de internet a AFM, pot semna contractele de finanţare nerambursabilăîncepând cu data de 5 ianuarie 2015

Solicitanţii din judeţul Olt ale căror dosare de finanţare au fost aprobate, publicaţi în lista din 4.11.2014 pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu (de la nr. de înregistrare 553 la nr. de înregistrare 604) se pot prezenta la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt începând cu data de 5 ianuarie 2015 până la data de 20 februarie 2015 pentru semnarea contractelor de finanţare nerambursabilă, cu următoarele documente actualizate:

  1. Extras de carte funciară pentru imobilul în care se implementează proiectul aprobat -în original;
  2. Extras de cont bancar, valid la data semnării contractului până la finalizarea contractului (12 luni) – în original;
  3. Copie CI a beneficiarului (titular contract);
  4. Procura notarială (dacă este cazul) - în original;
  5. Autorizaţie de construire validă la data semnării contractului (dacă este cazul) – în original.

Contractul de finanţare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi (Administraţia Fondului pentru Mediu şi solicitant) şi este valabil până la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data semnării.

După semnarea contractului de finanţare şi după finalizarea proiectului, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării integrale a serviciilor / produselor / lucrărilor aferente proiectului, odată cu depunerea dosarului de decontare la APM Olt.

Astfel, beneficiarii finanţării vor depune la sediul APM Olt dosarul de decontare care va cuprinde următoarele documente:

    a) cererea de tragere, conform anexei nr. 1 la contractul de finanţare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 5 din Ordinul MMP nr. 1274 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare, completată integral prin tehnoredactare computerizată şi semnată de beneficiar;

    b) contractul de execuţie, în copie legalizată;

    c) factura fiscală/facturile fiscale, în copie (se va/se vor prezenta şi în original, în vederea certificării conformităţii de către personalul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului responsabil cu derularea programului);

    d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza instituţiei financiar-bancare însoţite de ordine de plată) şi/sau chitanţă;

    e) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în original;

    f) certificatul de garanţie emis de producător pentru instalaţie, în copie;

    g) un plic pe care se vor completa numele şi adresa completă ale solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire", precum şi numărul şi data contractului de finanţare nerambursabilă în baza căruia se solicită decontarea.

              Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, în valoare de 6000 lei (pentru realizarea proiectului ce vizează instalarea de panouri solare sau centrale termice pe bază de peleţi ) sau 8000 lei (pentru realizarea proiectului ce vizează instalarea de pompe de căldură).

    Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) nu acordă plăţi în avans şi finanţează cheltuieli eligibile efectuate numai după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă. De asemenea nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finanţării şi furnizorii de servicii / produse / lucrări aferente proiectului.

           La nivelul judeţului Olt, prin Programul CASA VERDE sesiunea de finanţare 2011, au fost depuse 677 dosare de finanţare, din care după verificare 649 dosare de finanţare au fost acceptate şi 28 dosare de finanţare au fost respinse.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

DOREL ŞTEOMLEGA