Decizii emitere avize de mediu

Decizie emitere aviz de mediu comuna Benesat

 

APM SALAJ

DECIZIE

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

 anunţă  publicul interesat  asupra  luarii deciziei de emitere a avizului de mediu pentru planul : Întocmire PUZ  - ,,Modificare PUZ Dealul Morii”,

 amplasament: Mun. Zalău, zona Dealul Morii, jud. Sălaj,

Decizia de emitere a avizului de mediu este afişată pe pagina de internet a A.P.M. Sălaj http://apmsj.anpm.ro,  si pe pagina de internet a titularului de plan primaria @zalausj.ro.

 

data afisarii

20.01.2020

__________________________________________________________________________________

 

DECIZIA PRIVIND EMITEREA AVIZULUI DE MEDIU pentru P.U.Z. "Proiect de dezvoltare a unei staţiuni pentru agrement, sport şi turism" în comuna Hida, jud. Sălaj, promovat de SC Errigal Triumf Investiţii SRL


Rapoarte de mediu planuri/programe

Anunţuri publice privind deciziile de emitere a avizului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Salaj

anunță decizia de emitere a avizului de mediu

 pentru

PLANULUI JUDEȚEAN DE GESTIONAREA DEȘEURILOR A JUDEȚULUI SALAJ 2020-2025”.

titular: Consiliul Județean Salaj.

Decizia de emitere a avizului de mediu pentru  PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONAREA DEȘEURILOR A JUDEȚULUI SALAJ 2020-2025”.a fost luată în urma parcurgerii etapelor procedurii de evaluare de mediu, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.1076/2004, cu modificările ulterioare, a informării publicului și a consultării autorităților locale interesate de efectele implementării planului, cu luarea în considerare a observațiilor acestora, relevante pentru plan.

 

Motivele care au stat la baza luării deciziei:

 

-”PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONAREA DEȘEURILOR A JUDEȚULUI SALAJ 2020-2025” se subscrie prevederilor Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor precum și prevederilor Planului Național de Gestionare a Deșeurilor;

-Prevederile ”Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor a Județului Salaj 2020-2025”sunt în coerență cu politicile de mediu definite la nivel internațional/european și național şi reflectate în strategiile şi planurile elaborate pentru perioada viitoare;

-Planul Județean de Gestionarea Deșeurilor pentru județul Sălaj va acoperi perioada 2020-2025, având ca an de referință 2019, pe baza datelor statistice privind deșeurile existente la nivelul APM Sălaj, și a datelor furnizate de operatorii de salubrizare prin ADI ECODES (pentru anul 2019);

-Perioada acoperită de prognoza de generare privind cantitățile de deșeuri ce trebuie gestionate este 2020 – 2048, iar perioada de planificare (pentru care se propune planul de acțiune) este perioada 2020 – 2025;

-”Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor a Județului Salaj 2020-2025” reprezintă un instrument de planificare esențial pentru asigurarea la nivel local a unui management performant al deșeurilor, cu un impact cât mai redus asupra mediului și a sănătății umane, cu un consum minim de resurse și energie, prin aplicarea la nivel operațional al ierarhiei deșeurilor implicând: prevenirea generării deșeurilor, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, recuperarea și, ca ultimă opțiune preferabilă, eliminarea (incluzând depozitarea și incinerarea fără recuperarea energetică);

-Prima versiune a planului și a Raportul de mediu au fost elaborate de  EPMC Consulting S.R.L.;

-Analiza documentelor transmise de către titular în cadrul procedurii, a calității Raportului de mediu și a variantei finale a planului;

-Planul județean de gestionare a deșeurilor, prin reglementările introduse, va conduce către un impact minim asupra factorilor de mediu din zona studiată;

-Nu sunt afectate zone de Arii Naturale Protejate;

-Punctele de vedere favorabile din partea autorităților implicate/interesate (Adresa DSP Salaj nr. 5130/17.07.2020, Adresa  ANANP nr. 125/S.T. Salaj/26.06.2020, adresa ISU Salaj nr. 3274270/22.05.2020, adresa Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa-nr. 2325/21.05.2020);

-Concluziile Raportului de mediu sunt favorabile implementării planului din punct de vedere al potențialelor efecte asupra mediului și evidențiază faptul că realizarea ”Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor a Județului Salaj 2020-2025”este de a dezvolta un cadru general propice gestionării deșeurilor la nivelul județului Salaj cu efecte negative minime asupra mediului pe termen mediu si lung;

-Pe parcursul procedurii de evaluare de mediu, APM Salaj a asigurat accesul liber la informații al publicului, conform prevederilor HG nr.1076/2004, prin disponibilizarea proiectului de plan și a raportului de mediu pe pagina de internet a agenţiei http://apmsj.anpm.ro, pagina de internet a Consiliului Județean și prin anunțuri în mass-media locală;

- Dezbaterea publică s-a realizat în conformitate cu HG 58/10.12.2020  si HG nr. 3/11.01.2021 privind propunerea  prelungirii starii de alerta si a masurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea  efectelor pandemiei de COVID-19  si a Adresei ANPM nr. 1/2615/28.05.2020;

- Pe parcusul procedurii nu au fost comentarii/observații din partea publicului potential interesat;

 

În conformitate cu prevederile HG nr.1076/2004 procedura va continua cu informarea publicului asupra deciziei de emitere a avizului de mediu și emitere a avizului de mediu.

 

Conform prevederilor art. 32 din HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei de emitere a avizului de mediu în termen de 5 zile de la data afișării acesteia pe Internet de către autoritatea competentă pentru protecția mediului. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Salaj

Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile ulterioare.

 

Decizia se concretizează în emiterea avizului de mediu.

 

DIRECTOR   EXECUTIV,

Dr. ing. Aurica GREC

 

ȘEF SERVICIU Avize , Acorduri, Autorizaţii,

ing. Gizella BALINT

 

Întocmit,

Ing. Steliana Banea

______________________________________________________________________________

 ANUNŢ PUBLIC          

     

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă  publicul interesat  asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru:P.U.Z. –„ Proiect de dezvoltare a unei staţiuni pentru agrement, sport şi  turism“  în comuna Hida, jud.  Sălaj,  Decizia de emitere a avizului de mediu este afişată pe pagina de internet A.P.M. Sălaj http://apmsj.anpm.ro .


Avize de mediu

Planuri şi programe H.G. 1076/2004