Back

Prevederi privind arderea miristilor

ATENŢIONARE

PRIVIND ARDEREA VEGETAŢIEI

 

          Conform prevederilor OUG 195/2005 modificată şi aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului, deţinătorii legali de terenuri „nu ard miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă”.

         

          De asemenea, arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este stricit interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

         

          Agenţiile pentru Protecţia Mediului, vor emite la solicitarea deţinătorilor legali de terenuri, acceptul pentru desfăşurarea activităţii de incendiere, doar în cazurile care se încadrează în situaţia sus menţionată şi în baza următoarelor acte:

*    Notificare către ISU, din care să reiasă asumarea conformării cu următoarele prevederi ale Ordinului nr.163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor:

o       Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;

o       Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentri împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

Lucrările menţionate, se execută numai pe baza unui permis de lucru cu foc.

*    Notificare către Garda Naţională de Mediu – Comisariatele Judeţene;

*    Act doveditor de la Direcţia Fitosanitară privind prezenţa bolilor sau dăunătorilor pe terenurile ce fac obiectul solicitării;

*    Acceptul primăriilor din localitatea/localităţile pe care se află situat terenul.

 

          Agenţiile pentru Protecţia Mediului vor da acceptul pentru incendierea terenurilor, numai după obţinerea actului doveditor de la Direcţia Fitosanitară privind prezenţa bolilor sau dăunătorilor pe ternurile ce fac obiectul solicitării.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

dr.ing. Aurica GREC