Cadru legislativ

În domeniul activităţii de monitorizare integrată a factorilor de mediu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare are rolul de a urmări calitatea  factorilor de  mediu in judeţ prin :

 • prelevări şi încercări în domeniile: calitatea aerului (inclusiv a precipitaţiilor atmosferice), calitatea solului, radioactivitatea factorilor de mediu (apă, aer, sol, vegetaţie), nivel de zgomot ambiant, poluare rezultată din gestionarea deşeurilor şi aplică măsurile prevederilor din legislaţia specifică în cazul producerii unor evenimente deosebite;
 • efectuarea monitorizării continue a calităţii aerului şi a radioactivităţii mediului, precum și monitorizarea periodică a calităţii mediului afectat de gestionarea deşeurilor și a nivelului de zgomot ambiant, sub coordonarea Laboratoarelor Naționale de Referință de specialitate din cadul ANPM;
 • operează şi administrează staţiile automate din reţeaua de monitorizare a calităţii aerului şi a radioactivităţii mediului la nivel judeţean, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu procedurile de operare standard la nivel național conform Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 • asigură calitatea şi controlul calităţii datelor obţinute în procesul de monitorizare;
 • asigură prestarea unor servicii de laborator pentru persoane fizice sau juridice (clienți externi), pe baza unei comenzi de la terți și tarifate conform Ordinului 890/2009
 • elaborează periodic rapoarte privind starea factorilor de mediu la nivel local;
 • asigură desfăşurarea programului standard şi special de prelevare, pregătire, măsurare a radioactivităţii factorilor de mediu;
 • implementează şi respectă legislaţia naţională armonizată cu prevederile şi cerinţele legislaţiei comunitare şi referenţialele în vigoare, în toate activităţile de prelevare/măsurare/încercare desfăşurate;
 • asigură calitatea analizelor efectuate prin implementarea, acreditarea şi menţinerea unui sistem de management, în conformitate cu standardul SR EN ISO/ CEI 17025:2005 - Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonare;
 • asigură verificarea, întreţinerea şi etalonarea corespunzătoare a echipamentelor din cadrul staţiile automate de monitorizare şi din laborator, cu respectarea referenţialelor şi procedurilor în vigoare, stabilite la nivel naţional;
 • asigură trasabilitatea tuturor măsurărilor efectuate la etaloanele, materialele de referinţă naţionale şi internaţionale;
 • participă la scheme de comparări interlaboratoare, la nivel naţional şi internaţional;
 • asigură informaţiile necesare actualizării bazelor de date privind monitorizarea factorilor de mediu la nivel național;
 • transmite ANPM şi MMP raportările privind funcţionarea RNMCA, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • transmite ANPM raportările privind funcţionarea SSRM şi SNAARM din cadrul RNSRM, în conformitate cu reglementările în vigoare;