Despre activitatile IPPC

 

Capitolul II  al  Directivei 2010/75/EU (IED) (transpusă prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale) conţine  dispoziţii aplicabile activităţilor prevăzute în Anexa nr. 1 (IPPC).

Operatorii care desfăşoară în instalaţii  industriale una sau mai multe activităţi din Anexa I sunt obligaţi să deţină o autorizaţie integrată de mediu, emisă în baza Ordinului MAPAM nr. 818/2003

In ceea ce priveşte activităţile listate în Anexa I, dispoziţiile Directivei privind emisiile industriale au la bază câteva principii, şi anume: (1) o abordare integrată, (2) cele mai bune tehnici disponibile, (3) flexibilitate, (4) inspecţiile de mediu şi (5) participarea publicului.

  1. Abordarea integrată care să ţină cont de performanţa de mediu a întregii instalatii, cuprinzând, de exemplu emisiile în aer, apă şi sol, generarea de deşeuri, utilizarea de materii prime, eficienţa energetică, zgomot, prevenirea accidentelor, precum şi readucerea amplasamentului  în momentul închiderii la o stare satisfăcătoare.
  2. Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) în condiţiile  autorizării, inclusiv stabilirea valorilor limită de emisie (VLE) care trebuie să se bazeze pe aceste tehnici BAT.
  3. Flexibilitatea permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului ca în determinarea condiţiilor de autorizare să ţină seama de caracteristicile tehnice ale instalaţiei, amplasarea geografică a acesteia şi condiţiile locale de mediu.
  4. Conţine prevederi referitoare la inspecţiile de mediu care se realizează prin implementarea unui sistem de inspecţii de mediu şi planuri de inspecţie, incluzând verificarea amplasamentului cel puţin o dată la 1 sau 3 ani. Periodicitatea inspecţiilor trebuie stabilită pe baza evaluării sistematice a riscurilor pentru mediu asociate instalaţiilor în cauză. In România autoritatea cu competenţe în inspecţia de mediu este Garda Naţională de Mediu şi structurile sale teritoriale.
  5. Participarea publicului la procesul decizional de emitere a autorizaţiilor integrate de mediu şi informarea lui cu privire laemiterea autorizaţiilor pentru instalaţii noi, pentru orice modificare substanţială sau a condiţiilor unei autorizaţii.Autoritatea competentă pune, de asemenea, la dispoziţia publicului detalii cu privire la măsurile luate de către operator la încetarea definitivă a activităţilor, precum şi rezultatele monitorizării emisiilor, aşa cum sunt prevăzute în temeiul condiţiilor de autorizare şi deţinute de către autorităţile competente.