RAPORTARE - Planul Local de Acțiune pentru Mediu SEMESTRUL II/2018

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU AL JUDEȚULUI SUCEAVA 2018-2022 - varianta finala

Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județului Suceava pentru perioada 2018-2022

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU (PLAM) 2014 - 2017

   

1. CE ESTE PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU (PLAM) ŞI ROLUL ACESTUIA

2. PROFILUL TERITORIAL DE MEDIU

2.1. PROFIL JUDEŢ SUCEAVA

2.2 CALITATEA AERULUI

2.3. APA

2.4. UTILIZAREA TERENURILOR

2.5. PROTECŢIA NATURII ŞI BIODIVERSITATEA

2.6. DEŞEURI

2.7. SCHIMBĂRILE CLIMATICE

2.8. MEDIUL, SĂNĂTATEA ŞI CALITATEA VIEŢII

3. ANALIZA SOWT

3.1.CATEGORIILE DE MEDIU ŞI PROBLEMELE DE MEDIU IDENTIFICATE

4. PROGRAMUL DE ACŢIUNI

4.2. PLANUL DE ACŢIUNE

4.2.1. MATRICEA - PLAN DE ACŢIUNE - DEZVOLTAREA MEDIULUI URBAN ŞI A MEDIULUI RURAL. PROTECŢIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI  - PM 01

4.2.2. MATRICEA - PLAN DE ACŢIUNE - DEŞEURI, SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE, CALITATEA SOLULUI ŞI TERENURI DEGRADATE - PM 02

4.2.3. MATRICEA - PLAN DE ACŢIUNE - APA - PM 03

4.2.4. MATRICEA - PLAN DE ACŢIUNE - PROTECŢIA NATURII, BIODIVERSITATE ŞI PĂDURI - PM 04.

4.2.5. MATRICEA - PLAN DE ACŢIUNE - EDUCAŢIE ECOLOGICĂ, DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI CALITATEA VIEŢII- PM 05

4.2.6. MATRICEA - PLAN DE ACŢIUNE - CALITATEA AERULUI, PROTECŢIA ATMOSFEREI ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE - PM 05

5. IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA PLAM

5.1.PLAN DE IMPLEMENTARE


Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Suceava 2008 - 2012

Ce este Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) al judeţului Suceava?

Planul Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului este programul pe termen scurt şi mediu pentru soluţionarea problemelor de mediu identificate în cadrul unui judeţ, prin abordarea principiilor dezvoltării durabile.  Aceste planuri trebuie să fie în  concordanţă cu Planul Naţional de Acţiune pentru Mediu (PNAM), cu Planurile Regionale de Acţiune pentru Mediu şi cu Strategiile de Dezvoltare ale judeţelor.

Acest plan de acţiune  este  complementar celorlalte activităţi de planificare ale autorităţilor judeţene şi reprezintă opinia publicului în ceea ce priveşte problemele prioritare de mediu, precum şi acţiunile identificate ca prioritare în acest domeniu.

Elaborarea unui Plan Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) reprezintă un proces standardizat care poate fi folosit de o comunitate locală pentru abordarea realistă a problemelor de mediu, reprezentând un ghid şi un cadru propice pentru evaluarea acestora din punctul de vedere al priorităţilor, în scopul găsirii soluţiilor durabile, eficiente şi cu costuri acceptabile pentru rezolvarea lor. 

Aceste planuri au un mare potenţial în soluţionarea problemelor de mediu la nivel local, fapt ce   presupune următoarele etape în elaborarea lor – identificarea si evaluarea aspectelor de mediu existente în zona administrată, stabilirea priorităţilor, dezvoltarea unei viziuni comunitare, găsirea  celor mai adecvate strategii de rezolvare a problemelor prioritare, realizarea de acţiuni pentru îmbunătăţirea reală a calităţii factorilor de mediu şi a problemelor de sănătate publică aflate în corelaţie cu aceasta.

În acelaşi timp, PLAM reprezintă una din căile cele mai importante de participare a publicului în procesul de luare a deciziei de mediu, în dezvoltarea unui parteneriat activ între autorităţile publice şi societatea  civilă, absolut necesar în realizarea strategiei de protecţie a mediului.

PLAM oferă un cadru de întâlnire şi discuţie pentru diverse grupuri interesate, cu valori şi perspective diferite, în scopul de a obţine consensul asupra priorităţilor şi acţiunilor prin care se pot aborda problemele de mediu. Priorităţile şi acţiunile sunt apoi înscrise în planul de acţiune care se constituie într-un proiect al investiţiilor viitoare.

Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Suceava a fost elaborat în scopul stabilirii foarte clare a obligaţiilor şi posibilităţilor administraţiei şi instituţiilor judeţene şi locale, pentru a coordona rezolvarea problemelor de mediu într-un mod eficient, corelând dezvoltarea economică şi socială cu aspectele de mediu, în deplină colaborare cu mediul de afaceri şi cu societatea civilă.

Aceasta este de fapt esenţa dezvoltării durabile, prin care dezvoltarea economico - socială să ţină cont de resursele naturale limitate, de resursele umane disponibile şi mai ales de problemele de protecţie a mediului, asociate oricărei activităţi, astfel încât  Mediul Înconjurător, care a fost degradat în timp,  să  recapete respectul  necesar din   partea  Omului.

Elaborarea si implementarea PLAM în judeţul Suceava a avut următoarele etape principale:

 • Iniţierea şi instituţionalizarea la nivel local a PLAM
 • Selectarea problemelor de mediu din judeţul Suceava şi evaluarea acestora
 • Ierarhizarea şi  prioritizarea  problemelor  de  mediu
 • Elaborarea  Planului Local  de Acţiune pentru  Mediu  pentru  judeţul  Suceava.

Scopurile principale ale Planului Local de Acţiune pentru judeţul Suceava – cu elementele sale focale

,, Evaluarea Problemelor de Mediu'' şi ,,Planul de Acţiune'' sunt:

 • Întărirea capacităţii autorităţilor locale, a ONG-urilor şi a tuturor factorilor – cheie din judeţul Suceava de a coordona şi realiza programe de mediu, de a obţine finanţare din partea instituţiilor naţionale şi internaţionale, precum şi din partea sponsorilor pentru aceste programe.
 • Promovarea conştientizării publicului şi responsabilizarea acestuia în legătura cu problemele de mediu  şi creşterea  sprijinului acestuia  pentru  strategiile şi investiţiile în domeniu.
 • Implicarea efectivă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor, în dezvoltarea  Viziunii  Comunităţii şi  în  rezolvarea problemelor de mediu.
 • Promovarea parteneriatului dintre reprezentanţii autorităţilor locale, cetăţeni, ONG-uri, mediile ştiinţifice şi de afaceri, a conlucrării efective şi eficiente a tuturor instituţiilor, organizaţiilor şi cetăţenilor pentru soluţionarea  problemelor fiecărei comunităţi şi a judeţului în ansamblu.
 • Identificarea, evaluarea şi stabilirea priorităţilor de acţiune pe baza valorilor comunitare şi a informaţiilor  ştiinţifice.
 • Identificarea  celor mai adecvate strategii, cuprinse în PLAM, în vederea rezolvării problemelor de mediu
 • Implementarea strategiilor concrete şi eficiente în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de mediu din comunităţile locale şi din ansamblul judeţului Suceava.
 • Planul Local de Acţiune pentru Mediu din judeţul Suceava este un proces deschis şi se adresează tuturor cetăţenilor, instituţiilor şi organizaţiilor, constituind una dintre cele mai importante căi de participare a comunităţii la luarea şi aplicarea deciziilor în acord cu propriile valori morale, materiale şi  tradiţionale.

Documente atasate

sv_PLAM revizuit_varianta finala


Plan de acţiune 2014-2017

 

Alăturat, vă punem la dispoziţie Planul de acţiune 2014-2017, în stadiul de proiect, structurat pe cele 6 Domenii identificate.

 

·         CALITATEA AERULUI, PROTECŢIA ATMOSFEREI ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE

·         APA

·         DEŞEURI, SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE, CALITATEA SOLULUI ŞI TERENURI DEGRADATE

·         PROTECŢIA NATURII, BIODIVERSITATE ŞI PĂDURI         

·         DEZVOLTAREA MEDIULUI URBAN ŞI A MEDIULUI RURAL.PROTECŢIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI 

·         EDUCAŢIE ECOLOGICĂ, DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI CALITATEA VIEŢII

 


Reactualizarea Planului de Acţiune pentru Mediu 2008-2012

„O viziune fără un plan este doar un vis. Un plan fără o viziune este doar trudă. Dar o viziune şi un plan pot schimba lumea"

 

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU reprezintă un instrument de implementare a politicilor de mediu la nivel judeţean pe termen scurt, mediu şi lung necesar pentru soluţionarea problemelor de mediu prin abordarea principiilor dezvoltării durabile şi în deplină concordanţă cu planurile, strategiile şi alte documente legislative specifice, existente la nivel local, regional şi naţional.

Planurile de acţiune pentru mediu sunt strâns corelate cu alte activităţi, cum ar fi: programele de  dezvoltare durabilă, Agenda Locală 21, sistemele de management al mediului, strategiile şi planurile de implementare ale acquis-ului comunitar etc. Multe dintre aceste programe utilizează metodologii similare prin abordarea planificării strategice bazate pe o largă implicare a părţilor interesate în proces.

Atât planurile de acţiune pentru mediu, cât şi Agenda Locală 21 implică participarea unui spectru larg de actori, autorităţi publice, experţi consultanţi, organizaţii nonguvernamentale, operatori economici, instituţii publice, publicul interesat etc.

 

ETAPELE PROCESULUI DE PLANIFICARE DE MEDIU

ETAPA I

Organizare: 

Iniţierea procesului de planificare

Identificarea participanţilor

Stabilirea structurii organizatorice

Instituţionalizarea PAM

ETAPA a II-a

Profilul de mediu

Evaluarea potenţialului şi a limitărilor comunităţii

Starea mediului în judeţul/regiunea  respectivă

Identificarea şi evaluarea problemelor de mediu

Stabilirea problemelor prioritare de mediu

ETAPA a III-a

Programul de acţiune

Elaborarea planului de acţiune

Definirea obiectivelor strategice de mediu  

Definirea ţintelor şi a indicatorilor de mediu

Definirea acţiunilor necesare realizării obiectivelor stabilite

Elaborarea matricei plan de acţiune

Aprobarea planului de acţiune pentru mediu

Implementarea şi monitorizarea planului de acţiune pentru mediu

Analiza şi evaluarea rezultatelor implementării PAM

ETAPA a IV-a

Actualizare

Actualizarea Planului de Acţiune pentru Mediu (se reiau: Etapa I, Etapa II, Etapa III)

 

PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU  constituie un proces dinamic a cărui evoluţie continuă se datorează dezvoltării în timp a factorilor economici, sociali şi a evoluţiei stării mediului.

Reactualizarea acestuia este impusă de obiectivele dezvoltării durabile , de dinamica acţiunilor întreprinse în domeniul protecţiei mediului , a noilor cerinţe determinate de  legisla?ia de mediu cât ?i  de implementarea Directivelor U.E.

Responsabilitatea privind coordonarea etapei de revizuire/actualizare a PLAM revine Comitetului de Coordonare.

 

ETAPE PARCURSE:

ETAPA I. ORGANIZAREA PROCESULUI DE PLANIFICARE

A. Iniţierea procesului de planificare de mediu

B. Identificarea participanţilor la elaborarea planului de acţiune pentru mediu

C. Stabilirea structurii organizatorice pentru coordonarea şi elaborarea planului de acţiune pentru mediu

D. Instituţionalizarea procesului PAM

Iniţierea procesului de planificare de mediu a avut loc la începutul lunii august 2011, când APM Suceava a invitat factorii interesaţi ( persoane, instituţii cheie, organizaţii profesionale, companii care pot avea o legătură directă sau indirectă cu tema schimbării ce va fi supusă planificării strategice),în vederea desemnării persoanelor ce vor constitui Comitetul de Coordonare precum ?i a celor din Grupul de Lucru.

După stabilirea structurii organizatorice pentru coordonarea şi elaborarea planului de acţiune pentru mediu, Institu?ia prefectului-Jude?ul Suceava prin Ordinul nr.299/05.12.2011, institu?ionalizeaza structurile de reactualizare a PLAM-ului 2008-2012  implicate direct în desfăşurarea procesului de planificare la nivelul judeţului.

Datorită modificărilor apărute în structura Comitetului de Coordonare , Ordinul 299/2011 este înlocuit prin Ordinul 303/26.07.2012.

Documentele sus men?ionate sunt ata?ate acestui material.

La ora actuala procesul de actualizare a PLAM a trecut în etapa a II-a, care are următoarele componente:

 

ETAPA a II-a. Profilul de mediu

A. Evaluarea potenţialului şi a limitărilor comunităţii

B. Starea mediului în judeţul/regiunea respectivă

C. Identificarea şi evaluarea problemelor de mediu. Stabilirea problemelor prioritare de mediu.

Elementele-cheie pentru această etapă sunt:

 1.  Analiza SWOT. Descrierea stării mediului din judeţ.
 2.  Identificarea problemelor de mediu din judeţ/regiune şi clasificarea acestora pe categorii de probleme - elaborarea listei exhaustive de probleme de mediu
 3.  Evaluarea şi caracterizarea problemelor/aspectelor de mediu
 4. Ierarhizarea şi prioritizarea problemelor de mediu. Problemele selectate vor fi luate în considerare în primul rând, în elaborarea planului de acţiune)
 5. Elaborarea listei cu probleme de mediu prioritare

In data de 07.02.2013, la sediul APM Suceava a avut loc întâlnirea Grupului de Lucru în vederea analizării etapelor parcurse, a materialului realizat cu privire la descrierea stării mediului din jude?ul Suceava ?i a draftului analizei SWOT, propus de reprezentan?ii APM Suceava.

 In urma discu?iilor s-a concluzionat că ar fi necesară o reactualizare a datelor cu privire la starea mediului ?i că în termenul cel mai scurt, institu?iile implicate să vină cu propuneri de imbunătă?ire a analizei SWOT.

Analiza SWOT a fost finalizată, fiind ata?ată acestui document în vederea informării tuturor persoanelor interesate.

S-a trecut la pasul următor de identificare a problemelor de mediu din judeţ şi clasificarea acestora pe categorii de probleme - elaborarea listei exhaustive de probleme de mediu, urmând ca la finalizarea acesteia  să fie supusă dezbaterii într-o ?edintă a grupului de lucru.

Documente atasate

sv_Analiza SWOT 2013

sv_ordinul 299_2011 CCGL PLAM

sv_ordinul 303_2012 CCGL PLAM