Back

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ (APM Timiş), cu sediul în municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18 A, Cod poştal 300210, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacant de consilier, clasa I, grad profesional principal, Biroul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane, în perioada 29.02.2016 (proba scrisă) şi 02.03.2016 (proba interviu)

 

ANUNŢ

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ (APM Timiş), cu sediul în municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18 A, Cod poştal 300210, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacant de consilier, clasa I, grad profesional principal, Biroul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane.

Condiţii de înscriere:

- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (R2), cu modificările şi completările ulterioare;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice sau juridice;

 • vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională/nivel mediu,

- cunoştinţe operare calculator/nivel mediu.

Data organizării concursului: 29.02.2016, ora 10.00 - proba scrisă, 02.03.2016, ora 10.00 - proba interviu. Concursul va avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş.

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de Ia data publicării anunţului, respectiv până la data de 01.02.2016 (inclusiv).

Dosarele de înscriere la concurs vor conţine în mod obligatoriu actele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. 611/2008, respectiv:

 • formularul de înscriere prevăzut in anexa nr.3;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii si a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care sa ateste starea de sănătate corespunzatore, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursuluui de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Declaraţia pe propria răspundere conform art.54 lit i) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare care să ateste că nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

NOTA:

 • Copiile de pe actele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. 611/20 se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Informaţii suplimentare, condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare pentru dosarul de înscriere, se pot obţine la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Timişoara, Bvd. Liviu Rebreanu, nr.l8-18A, telefon 0256-491.845 sau de pe pagina de Internet http://apmtm.anpm.ro.

Anunt concurs si bibliografie (format electronic)